Qurbani Ke Masail


Qurbani ka Maslah

 

🌹بسم الله الرحمن الرحيم🌹

الصــلوة والسلام‎ عليك‎ ‎يارسول‎ الله

 

📚 BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI

 

TASHEEH

Nawasa e Huzoor Sadrushshari’ah khalifa e Huzur Tajushshari’ah qazi e shara shahr e mumbai Mahmoodul ulama Hazrat Allama o Maulana Hafiz o Qari

MUFTI MAHMOOD AKHTAR QADRI RAZVI

Khateeb o imam kinarah masjid haji ali dargah o sadar mufti razvi amjadi darulifta 50 qazi street mumbai 400003

 

MURATTIB

📝 MUFTI DILSHAD AHMAD QADRI RAZVI

Khadimul Ifta Razvi Amjadi darul Ifta 50 / Qazi street Mumbai     400003

 

🌹 PART 1  🌹

 

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

 

QURBAANI KA BAYAAN

 

qurbaani hazrat saiyyiduna ibaraheem عليه السلام ki sunnat hai jo is ummat ke liye baaqi rah gayi aur nabi صلى الله تعالى عليه وسلم ko qurbaani karne ka hukm diya gaya irshad farmaya

ّفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر‌ْ

Tum apne rabb ke liye namaz padho aur qurbaani karo

(soora e kausar aayat no 2)

 

 

AHAADEES E KAREEMA

 

(1) ummul mumineen hazrat aaishah siddiaqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya keh yaumunnahar (daswen zilhijjah) men ibn e aadam ka koi amal khuda ke nazdeek khoon bahane ( qurbaani karne) se ziyadah piyaara nahin aur oh jaanwar qiyaamat ke din apne sing aur baal aur khuron ke saath aayega aur qurbaani ka khoon zmeen par girne se qabl khuda ke nazdeek maqaam e qubool men pahunch jaata hai lihaza is ko khush dili se karo

(Abu daaud / tirmizi / ibn e maajah)

 

(2) hazrat imam hasan bin ali رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis ne khushi se taalib e sawab ho kar qurbaani ki oh aatish e jahannam se hijaab (rok) ho jaayegi

(tibraani)

 

 

(3) hazrat abdullah bin abbas رضى الله تعالى عنهما se riyawat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya jo rupiya eid ke din qurbaani men kharch kiya gaya us se ziyadah koi rupiya piyara nahin ( tibraani)

 

 PART (2)

 

(4) hazrat e abu hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis men us’at ho aur qurbani na kare oh hamari eid gaah ke qareeb na aaye

(Ibn e maajah)

 

(5)  hazrat e zaid bIn arqam رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh sahaba kiram ne arz ki   ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم ye qurbaaniya kiya hai farmaya keh tumhare baap ibraahim عليه السلام ki sunnat hai logo ne arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم hamare liye is men kiya sawab hai farmaya har baal ke muqabil neki hai arz ki aur uoon ka kiya hukm hai farmaya keh uoon ke har baal ke nadle men neki hai

(Ibn e maajah)

 

(6) hazrat barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi e kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya sab se pahle jo kaam aaj ham karenge oh ye hai keh namaz padhenge aur phir qurbaani karenge

(Bukhari)

 

(7) hazrat e barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya keh aaj ke din jo kaam ham ko pahle karna hai oh namaz hai aur is ke ba’d qurbaani karna hai jis ne aisa kiya oh hamari sunnat ko pahuncha

(Imam ahmad)

 

🌹 Part 3 🌹

 

MASAAIL E FIQHIYYAH

 

QURBAANI KI TA’REEF

 

Makhsoos janwar ko makhsoos din men baniyyat e taqarrub zabah karna qurbani hai

(Bahar e shari’at)

 

QURBAANI KI QISMEN

 

qurbaani ki kayi qismen hain

 

(1) Gani aur faqeer dono par wajib hai  is ki soorat ye hai keh qurbani ki mannat maani ye kaha keh allah ke liye mujh par bakri ya gaaye ki qurbaani karna hai ya is bakri ya gaaye ki qurbani karna hai

(Bahar e shari’at)

 

(2) faqeer par wajib ho gani par wajib na ho is ki soorat ye hai keh faqeer ne qurbaani ke liye janwar khareeda us par us jaanwar ki qurbaani wajib hai aur agar gani khareedta to is khareedne se qurbaani us par wajib na hoti

(Bahar e shari’at)

 

(3) gani par wajib ho faqeer par wajib na ho is ki soorat ye hai keh qurbaani ka wujoob na khareedne se ho na mannat maanne se balkeh khuda ne jo use zindah rakha hai us ke shukurya men aur hazrat ibraahim عليه السلام ki sunnat ki ihya men jo Qurbaani wajib hai oh sirf gani par hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH::: musafir pe Qurbaani wajib nahin agar musafir ne Qurbaani ki tataww’u (nafl) hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  faqeer ne agar na  mannat maani ho na Qurbaani ki niyyat se Jaanwar khareeda ho to uska Qurbaani karna bhi tataww’u (nafl) hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakri ka maalik tha aur uski Qurbaani ki niyyat kar li ya khareedne ke waqt Qurbaani ki niyyat na thi ba’d men niyyat kar li to is niyyat se Qurbaani wajib nahin hogi

(Bahar e shari’at)

 

 🌹 Part 4 🌹

 

QURBAANI KE WAJIB HONE KE SHARAAIT

 

(1) ISLAM

yani gair muslim pe Qurbaani wajjb nahin

 

(2) IQAAMAT

yani muqeem hona musaafir par wajib nahin

 

(3) TAWANGARI

yani maalik nisaab hona yahan maaldaari se murad wahi hai jis se sadqa e fitr wajib hota hai oh murad nahin jis se zakat wajib  hoti hai

(Nisab ki tafseel nisab ke bayan men mulahaza farmayen)

 

(4) HURRIYYAT

yani aazad hona jo aazad na ho us pe Qurbaani wajib nahin keh gulam ke paas  maal hi nahin lihaza ibadat e maaliya us pe wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

FAAIDAH

mard hona is ke liye shart nahin auraton par wajib hoti hai jis tarah mardon par wajib hoti hai is ke liye buloog shart hai ya nahin is men ikhtelaf hai aur naabaaig par wajib hai to aaya khud uske maal se Qurbaani ki jaayegi ya uska baap apne maal se Qurbaani karega

Zaahirurriwayah ye hai keh na khud naabaalig par wajib hai na uski taraf se uske baap par wajib hai aur isi par fatwa hai

(Bahar e shari’at)

 

 

MASLAH:::  musafir par agarcheh wajib nahin magar nafl ke taur par kare to kar sakta hai sawab paayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  hajj karne wale jo musafir ho un par Qurbaani wajib nahin aur muqeem ho to wajib hai jaise makkah ke rahne wale hajj karen to chunkeh ye musafir nahin yaa jo log makkah mu’azzamah itne din pahle pahunche keh mina rawana hone men 15 ya is se ziyadah din baaqi hon yeh log muqeem hain un par wajib hogi

 

MASLAH:::  sharaait ka poore waqt mem paaya jaana zaroori nahin balkeh Qurbaani ke liye jo waqt muqarrar hai uske kisi hissa men sharaait ka paaya jaana wujoob ke liye kaafi hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ek shakhs ibteda e waqt e Qurbaani men kafir tha phir musalman ho gaya aur abhi Qurbaani ka waqt baaqi hai us par Qurbaani wajib hai jab keh dosre sharaait bhi paaye jaayen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  awwal waqt men musafir tha aur asna e waqt men muqeem ho gaya us par bhi Qurbaani wajib hogi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  faqeer tha aur waqt ke andar maaldaar ho gaya us par bhi Qurbaani wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

🌹Part 5 🌹

 

NISAAB KA BAYAAN

 

MASLAH:::  jo shakhs 200 dirham (saadhe 52 taula yani (612)  gram chaandi ) ya 20 deenaar (saadhe 7 taulah yani saadhe 87 gram sona)  ka maalik ho ya haajat ke siwa kisi aisi chiz ka maalik ho jis ki qeemat 200 dirham (saadhe 52 taula chaandi)  ho oh gani hai us par Qurbaani wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  haajat e asliyyah se muraad rhne ka makan aur khana daari ke saman jinki haajat ho aur sawari ka janwar khadim aur pahanne ke kapde in ke siwa jo chiz hon oh haajat se zaaid hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  us shakhs pe dain (qarz wagairah) hai aur uske amwal se dain ki miqdaar mujra ki jaaye to nisaab nahin baaqi rahti us par Qurbaani wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  maal yahan maujood nahin aur ayyam e Qurbaani guzarne ke ba’d oh maal use mausool hoga to Qurbaani wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  maalik e nisaab ne Qurbaani ke liye bakri khareedi thi oh gum ho gayi aur us shakhs ka maal nisaab se kam ho gaya ab Qurbaani ka din aaya to us par ya zaroori nahin keh dosra jaanwar kgareed kar Qurbaani kare aur agar oh bakri Qurbaani hi ke din mi gayi aur yw shakhs ab bhi maalik e nisaab nahin hai to us par us bakri ki Qurbaani wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ek makan jaade ke liye aur ek garmi ke liye ye haajat men daakhil hai in ke ilawah us ke paas teedra makan ho jo haajat se zaaid hai agar ye 200 dirham (saadhe 52 taula chaandi)  ka hai to Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  haajat se zaaid makan hai aur uski qeemat nisaab ko pahunchti ho to Qurbaani wajib hai agarcheh oh makan kiraya par chalata ho ya khali pada ho

(Fatawa razviyyah  jild  8 safah 389)

 

MASLAH:::  makan e sukunat itna bada hai keh uska ek hissa us ke jaade garmi ki sukunat ke liye kaafi ho aur dosra hissa haajat se zaaid ho aur uski qeemat tanha ya usi qism ke maal mem milkar nisaab taka pahunche jab bhi Qurbaani wajib hai

(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 389)

 

MASLAH:::  garmi jaade ke bichhone haajat men daakhil  hain aur teesra bichhona jo haajat se zaaid hai hai uska ietebaar hoga

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kisi ke paas 2 car hain agar ek se zaroorat poori ho sakti hai aur dosri zaaid hai to aga dosri ki qeemat nisaab ko pahunch jaaye Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  2 motor cycle hain ek se zaroorat poori ho sakti hao to dosri wali motor cycle haajat se zaaid hai aur dosri motor cycle ki qeemat nisaab ko pahuch jaaye to Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  bartan kuchh isremaal ho rahe hain aur kuchh rakhe huye hain to rakhe huye  bartan zaaid hain uska bhi ietebaar hoga

 

MASLAH:::  tv   vedio camra wagairah haajat e asliyyah se nahin lihaza agar unki qeemat nisaab ko pahunch jaaye to Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  fireej , washing masheen,  mixer masheen wagairah haajat e asliyyah men hai

 

MASLAH:::  ghar men pahanne ke kapde aur kaam kaaj ke waqt pahanne ke kapde aur juma o eidain aur dosre moqo par pahan kar jaane ke kapde ye sab haajat men daakhil hain aur in 3 ke siwa chautha joda agar 200 dirham ka hai to qurbani wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kisi ke paas kuchh zaaid bartan hain magar nisaab ko nahin pahunchte ya zaaid kapde tanha nisaab ko nahin pahunchte ya zaaid gaadi wagairah tanha nisaab ko nahin pahunchti magar ye sab zawaaid mil kar nisaab ko pahunch jaaye to Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  kisi ke paas khet hai aur uski qeemat nisaab tak pahunchti ho to us par bhi Qurbaani wajib hai

(maakhuz az Fatawa razviyyah  jild  8 safah 393/ ahkam shari’at )

 

MASLAH:::  agar ibteda e waqt m

en iska ahal na tha wujoob ke sharaait nahin paaye jaate the aur aakhir waqt men ahal ho gaya yani wujoob ke sharaait paaye gaye to us par wajib ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar ibteda e waqt men wajib thi aur abhi ki nahin aur aakhir waqt men sharaait jaate rahe to wajib na rahi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ek shakhs faqeer tha magar usne Qurbaani kar daali uske ba’d abhi waqt Qurbaani ka baaqi tha keh gani (maalik e nisaab)  ho gaya to usko phir Qurbaani karni chaahiye keh pahle jo ki thi oh wajib na thi aur ab wajjb hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar baawajood maalik nisaab hone ke usne Qurbaani na ki aur waqt khatm hone ke ba’d faqeer ho gaya to us par bakri ki qeemat ka sadqa karna wajib hai yani waqt guzarne ke ba’d saaqit nahin hogi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ek ghar men kayi afraad maalik e nisaab hain to jitne log maalik e nisaab hain sab par Qurbaani wajib hai ghar ke kisi ek fard ki Qurbaani hone se dosre ka wujoob ada na hoga

 

MASLAH:::  kayi afraad men maal mushrtarak hai to agar maal shuraka men taqseem karne ke ba’d har fard ke hissa men itna maal aata ho keh nisaab ko pahjnch jaaye to sab par Qurbaani wajib hai aur agar har ek ka hissa nisaab se kam ho to kisi par wajib nahin

 

MASLAH:::  agar maalik e nisaab bagair Qurbaani kiye huye unhi dino men  mar gaya to uski Qurbaani saaqit ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ke waqt men Qurbaani karna hj laazim  hai koi dosri chiz uske qaajm maqam nahin ho sakti maslan bajaaye Qurbaani usne bakri ya uski qeemat sadqa kar di ye naakaafi hai

(Bahar e shari’at)

 

 

 🌹Part 6 🌹

 

JO SAAHIB E ISTETA’AT NA HO USKI QURBAANI

 

HADEES

Hazrat e abdullah bin uamar رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya mujhe yaum e azha ka hukm diya gaya us din ko khuda ne is ummat ke liye eid banaya ek shakhs ne arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم ye bataaiyen agar mere paas meenha ke siwa koi Jaanwar na ho to kiya uski Qurbaani kar dun ( menha us janwar ko kahte hain jo dosre ne use is liye diya hai keh kuchh dino uske doodh wagairah se faaidah uthaye aur phir maalik ko wapas kar de ) huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya nahin

 

Haan tum apne baal aur naakhun tarashwaao aur moye zer e naaf mundo is men tumhari Qurbaani khuda ke nazdeek poori ho jaayegi yani jisko Qurbaani ki taufeeq na ho to use in chizo ke karne se Qurbaani ka sawab haasil ho jaayega

(Abu daaud, nasai)

 

 

BAAL O NAAKHUN KATWANE KA HUKM

 

HADEES

ummul mumineen umm e salama رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis ni zilhijjah ka chaand dekh liya aur uska iraadah Qurbaani ka hai to jab tak Qurbaani na kar le baal o naakhuno se na le yani na tarashwaye

(Muslim / tirmizi / nasai)

 

MASLAH:::  jis ko Qurbaani karne ka iradah ho us ke liye mustahab hai keh zilhijjah ka chaand dekhne ke ba’d naakhun baal wagairah na kaate

 

MASLAH:::  agar kisi shakhs ne (31) din se kisi uzr ke sabab,  khwah bila uzr naakhun na tarashe hon,  khat banwaya na ho keh chaand zilhijjah ho gaya to agarcheh Qurbaani ka iradah rakhta ho is mustahab par amal nahin kar sakta keh ab daswen tak rakhega to naakhun o khat banwaye huye ektaaliswan (41) din ho jaayega aur 40 din se ziyadah na banwana gunaah hai

Fe’l e mustahab ke liye gunaah nahin kar sakta

(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 358)

 

MASLAH:::  jise dosre ya teesre din Qurbaani karni hai us ke liye bihtar hai keh oh dosre ya teesre din Qurbaani ke ba’d naakhun o baal wagairah kaate

 

MASLAH:::  eid ki namaz ke ba’d aur Qurbaani se pahle naakhun baal wagairah katwa liya to is men bhi harj nahin

 

🌹Part 7 🌹

 

QURBAANI KA HUKM

 

MASLAH:::  Qurbaani ka hukm ye hai keh us ke zimmah jo Qurbaani wajib hai kar lene se bariuzzimmah ho gaya

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  achhi niyyat se ki hai riya (dikhawa) wagairah ki mudakhalat nahin to allah ke fazl se ummeed hai keh aakhirat men uska sawab mile

 

MASLAH:::  ek se ziyadah  Qurbaani ki sab Qurbaaniyaan jaayez hain ek wajib baaqi nafl

(Bahar e shari’at)

 

 

MASLAH:::  agar ek poori gaaye Qurbaani ki to poori se wajib hi ada hoga ye nahin keh saatwa hissa hi wajib ho baaqi nafl

(Bahar e shari’at)

 

 

QURBAANI KI MANNAT KA BAYAN

 

MASLAH:::  Qurbaani ki mannat sahih hai agar shart paayi gayi to Qurbaani karna wajib hai maslan kisi ne kaha mera fulaan kaam ho jaaye to main Qurbaani karunga aur oh kaam ho gaya to Qurbaani wajib hai

 

MASLAH:::  Qurbaani ki mannat maani aur ye mu’ayyan nahin kiya keh gaaye ki Qurbaani karega ya bakri ki to mannat sahih hai bakri ki Qurbaani kar dena kaafi hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar bakri ki Qurbaani ki mannat maani to oont ya gaaye  Qurbaani kar dene se bhi mannat poori ho jaayegi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  mannat ki Qurbaani men se kuchh na khaye balkeh sara gosht wagairah sadqa kar de aur kuchh kha liya to jitna khaya uski qeemat sadqa kar de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  maalik e nisaab ne Qurbaani ki mannat maani to uske zimmah 2 Qurbaaniyaa wajib ho gayin ek oh jo gani par wajib hoti hai aur ek mannat ki wajah se

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  2 yaa 2 se ziyaadah Qurbaaniyo ki mannat maani to jitni Qurbaaniyo ki mannat hai sab wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

 🌹Part 8 🌹

 

QURBAANI KA WAQT

 

HADEES

hazrat e barraa رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya sab se pahle jo kaam aaj ham karenge oh ye hai keh namaz padhen phir is ke ba’d Qurbaani karenge, jis ne aisa kiya us ne hamari sunnat (tareeqa)  ko paa liya aur jis ne pahle zabah kiya oh gosht hai jo us ne pahle se apne ghar walon ke liye tayyaar kar liya Qurbaani se use kuchh ta’alluq nahin abu burdah رضى الله تعالى عنه kahde huye aur ye pahle hi zabah kar chuke the (is khayal se keh pados ke log gareeb the unhon ne chaha keh unko gosht mil jaaye ) aur arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم mere paas bakri ka 6 maah ka ek bachcha hai Faramya  tum use zabah kar lo aur tumhare siwa kisi ke liye 6 maaha bachcha kifayat nahin karega

(Bukhari)

 

MASLAH:::  Qurbaani ka waqt daswen zihijjah ke tulu e subh e saadiq se baarahwen ke gurub e aaftaab tak hai, yani 3 din 2 raaten

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  daswen ke ba’d ki dono raaten ayyaam e nahar mem daakhil hain un men Qurbaani ho sakti hai magar raat mem Qurbaani karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  pahla din yani daswen tareekh sab men afzal hai phir giyarahwen aur pichhla din yani baarahwen sab se kam darjah hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ayyaam e nahar men Qurbaani karna itni qeemat ke sadqa karne se afzal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  wujoob ki soorat men bagair Qurbaani kiye uhda baraa nahin ho sakta

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men Qurbaani ki jaaye to shart ye hai keh namaz ho chuke lihaza namaz e eid se pahle shahar men Qurbaani nahin ho sakti

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  dehaat men chunkeh namaz e eid nahin hai yahan tulu e fajr ke ba’d se hi Qurbaani ho sakti hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  dehaat men bihtar ye hai keh ba’d e tulu e aaftaab Qurbaani ki jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men bihtar ye hai keh eid ka khutbah ho chukne ke ba’d Qurbaani ki jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  namaz ho chuki hai aur abhi khutbah nahin hua hai is soorat men Qurbaani ho jaayegi magar aisa karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ye jo shahar aur dehaat ka farq batataya gaya hai ye maqam e Qurbaani ke lihaz se hai Qurbaani karne wale ke ietebaar se nahin yani dehaat men Qurbaani ho to oh waqt hai agarcheh Qurbaani karne wala shahar men hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men ho to namaz ke ba’d ho agarcheh jis ki taraf se Qurbaani hai oh dehaat mem ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men aadmi agar  ye chaahta hai keh subah hi namaz se pahle Qurbaani ho jaaye to Jaanwar dehaat men bhej de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar shahar men muta’addad jagah eid ki aamaz hoti ho to pahli jagah namaz ho chukne ke ba’d Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam abhi namaz hi men hai aur kisi ne Jaanwar zabah kar liya agarcheh imam qa’da men ho aur baqadr e tashahhud baith chuka ho magar abhi salam na phera ho to Qurbaani nahin hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar imam ne ek taraf salam pher liya hai dosri taraf baaqi tha keh us ne zabah kar diya Qurbaani ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ayyaam e nahar guzar gaye aur jis par Qurbaani wajib thi us ne nahin ki hai to Qurbaani faut ho gayi ab nahin ho sakti agar usne Qurbaani ka Jaanwar mu’ayyan kar rakha hai maslan mu’ayyan Jaanwar ke Qurbaani ki mannat maan li hai oh shakhs gani ho ya faqeer bahar soorat usi mu’ayyan Jaanwar ko zindah sadqa kare aur agar zabah kar daala to saara gosht sasqa kare us men se kuchh n

 

🌹Part 8 🌹

 

QURBAANI KA WAQT

 

HADEES

hazrat e barraa رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya sab se pahle jo kaam aaj ham karenge oh ye hai keh namaz padhen phir is ke ba’d Qurbaani karenge, jis ne aisa kiya us ne hamari sunnat (tareeqa)  ko paa liya aur jis ne pahle zabah kiya oh gosht hai jo us ne pahle se apne ghar walon ke liye tayyaar kar liya Qurbaani se use kuchh ta’alluq nahin abu burdah رضى الله تعالى عنه kahde huye aur ye pahle hi zabah kar chuke the (is khayal se keh pados ke log gareeb the unhon ne chaha keh unko gosht mil jaaye ) aur arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم mere paas bakri ka 6 maah ka ek bachcha hai Faramya  tum use zabah kar lo aur tumhare siwa kisi ke liye 6 maaha bachcha kifayat nahin karega

(Bukhari)

 

MASLAH:::  Qurbaani ka waqt daswen zihijjah ke tulu e subh e saadiq se baarahwen ke gurub e aaftaab tak hai, yani 3 din 2 raaten

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  daswen ke ba’d ki dono raaten ayyaam e nahar mem daakhil hain un men Qurbaani ho sakti hai magar raat mem Qurbaani karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  pahla din yani daswen tareekh sab men afzal hai phir giyarahwen aur pichhla din yani baarahwen sab se kam darjah hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ayyaam e nahar men Qurbaani karna itni qeemat ke sadqa karne se afzal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  wujoob ki soorat men bagair Qurbaani kiye uhda baraa nahin ho sakta

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men Qurbaani ki jaaye to shart ye hai keh namaz ho chuke lihaza namaz e eid se pahle shahar men Qurbaani nahin ho sakti

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  dehaat men chunkeh namaz e eid nahin hai yahan tulu e fajr ke ba’d se hi Qurbaani ho sakti hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  dehaat men bihtar ye hai keh ba’d e tulu e aaftaab Qurbaani ki jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men bihtar ye hai keh eid ka khutbah ho chukne ke ba’d Qurbaani ki jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  namaz ho chuki hai aur abhi khutbah nahin hua hai is soorat men Qurbaani ho jaayegi magar aisa karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ye jo shahar aur dehaat ka farq batataya gaya hai ye maqam e Qurbaani ke lihaz se hai Qurbaani karne wale ke ietebaar se nahin yani dehaat men Qurbaani ho to oh waqt hai agarcheh Qurbaani karne wala shahar men hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men ho to namaz ke ba’d ho agarcheh jis ki taraf se Qurbaani hai oh dehaat mem ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shahar men aadmi agar  ye chaahta hai keh subah hi namaz se pahle Qurbaani ho jaaye to Jaanwar dehaat men bhej de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar shahar men muta’addad jagah eid ki aamaz hoti ho to pahli jagah namaz ho chukne ke ba’d Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam abhi namaz hi men hai aur kisi ne Jaanwar zabah kar liya agarcheh imam qa’da men ho aur baqadr e tashahhud baith chuka ho magar abhi salam na phera ho to Qurbaani nahin hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar imam ne ek taraf salam pher liya hai dosri taraf baaqi tha keh us ne zabah kar diya Qurbaani ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ayyaam e nahar guzar gaye aur jis par Qurbaani wajib thi us ne nahin ki hai to Qurbaani faut ho gayi ab nahin ho sakti agar usne Qurbaani ka Jaanwar mu’ayyan kar rakha hai maslan mu’ayyan Jaanwar ke Qurbaani ki mannat maan li hai oh shakhs gani ho ya faqeer bahar soorat usi mu’ayyan Jaanwar ko zindah sadqa kare aur agar zabah kar daala to saara gosht sasqa kare us men se kuchh n

a khaye aur agar kuchh kha liya hai to jitna khaya hai uski qeemat sadqa kare aur agar zabah kiye huye Jaanwar ki qeemat zindah Jaanwar se kuchh kam hai jitni kami hai use bhi sadqa kare

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  faqeer ne Qurbaani  ki niyyat se Jaanwar khareeda aur Qurbaani ke din nikal gaye chunkeh us par bhi usi mu’ayyan Jaanwar ki Qurbaani wajib hai lihaza us Jaanwar ko zindah sadqa kar de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ye zaroori nahin keh daswen hi ko Qurbaani kar daale Us ke liye gunjaaush hai keh poore waqt men jab chahe kare

(Bahar e shari’at)

 

 

 🌹Part 9🌹

 

QURBAANI KE JAANWAR KA BAYAAN

 

HADEES ::::: ummul momineen hazrat e aaishah siddiqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne hukm farmaya keh sing wala mendha laaya jaaye jo siyahi men chalta ho aur siyahi men baithta ho aur siyahi men nazar karta ho yani uske paaun siyaah hon aur pet siyaah hon aur aankhen siyaah hon oh Qurbaani ke liye haazir kiya gaya huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya aaishah chhuri laao phir farmaya use paththar par tez kar lo phir huzur ne chhuri li aur mendhe ko litaaya aur use zabah kiya phir farmaya

 

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ  تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

 

Ilahi to isko muhammad صلى الله تعالى عليه وسلم ki taraf se aur unki aal ki aur ummat ki taraf se qubool farma

(Muslim )

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin mas’ood رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya Qurbaani men gaaye 7 ki taraf se aur oont 7 ki taraf se hai

(Tibrani)

 

 

HADEES ::::: hazrat majaashe’ bin mas’ood رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh hazur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya bhed ka jaza’a ( 6 mahine ka bachcha ) saal bhar wali bakri ke qaaim maqam hai

(Abu daaud o nasai)

 

HADEES ::::: hazrat e ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya 4 qism ke Jaanwar  Qurbaani ke liye durust nahin, kaana jiska kaanapan zaahir hai, aur beemaar jiski beemari zaahir ho, langda jiska lang zaahir hai, aur aisa laagar jiski haddiyion men magz na ho

(Imam ahmad)

 

HADEES ::::: hazrat e ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne kaan kate huye sing toote huye ki Qurbaani se mana farmaya

(Ibn e maajah / imam ahmad)

 

HADEES ::::: hazrat e ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh rasool e akram صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya keh ham Jaanwaro ke kaan aur aankhen gaur se dekh len aur uski Qurbaani na kren jiske kaan ka agla hissa kata ho aur na uski jis ke kaan ka pichhla hissa kata ho na uski jiska kaan phata ho ya kaan men sooraakh ho

( tirmizi / abu daaud / nasai)

 

MASAAIL E FIQHIYYAH

 

MASLAH:::  Qurbaani ke Jaanwar  3 qism ke hain

 

(1) oont

(2) gaaye

(3) bakri

 

Har qism men uski jitni nau’aen hain sab daakhil hain narr o maadah khassi aur gair e khassi sab ka ek hukm hai yani sab ki Qurbaani ho sakti hai

(Bahar e shari’at)

 

 

MASLAH:::  bhains gaaye men shumaar hai uski bhi Qurbaani ho sakti hai – bhed aur dumbah bakri men daakhil hain unki bhi Qurbaani ho sakti hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  wahshi (jangli) Jaanwar jaise neel gaaye aur hiran inki Qurbaani nahin ho sakti

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  murgi ki Qurbaani jaayez nahin

(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 530)

 

 

QURBAANI KE JAANWAR KI UMAR KA BAYAAN

 

Qurbaani ke janwar ki umar ye honi chaiye

 

Oont 5 saal ka,  gaaye 2 saal ki,  bakri 1 saal ki , is umar se kam ho to Qurbaani  jaayez nahin ziyadah ho to jaayez balkeh afzal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  dumbah ya bhed ka 6 maah ka bachcha agar itna bada ho keh door se dekhne men saal bhar ka maloom hota ho to uski Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakri ki qeemat aur gosht agar gaaye ke saatwen hissa ke barabar ho to bakri afzal hai aur gaaye ke saatwen hissa men bakri se ziyadah gost ho to gaaye afzal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  mendha bhed se aur dumbah dumbi se afzal hai jab keh dono ki qeemat ek ho aur dono men gosht barabar ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakri bakre se afzal hai magar khassi bak

ra bakri se afzal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  oontni oont se aur gaaye bail se afzal hai jab keh gosht aur qeemat men barabar hon

(Bahar e shari’at)

 

 🌹 Part 10 🌹

 

QURBAANI KE JAANWAR MEN AIB KA BAYAAN

 

 

MASLAH:::  Qurbaani ke Jaanwar ko aib se khaali hona chaahiye aur thoda sa aib ho to Qurbaani ho jaayegi magar makrooh hpgi aur ziyadah aib ho to hogi hi nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis ke paidaashi sing na ho to uski Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar sing the magar toot gaya aur meng (gooda) tak toota hai to jaayez nahin is se kam toota hai to jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis Jaanwar men junoon (paagalpan) hai aur is hadd ka hai keh oh Jaanwar charta bhi nahin hai to uski Qurbaani naajaayaz hai aur is hadd ka nahin hai to jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  khassi yani jiske khusiye nikaal liye gaye hon ya majboob yani jis ke khusiye aur uzu e tanaasul sab kaat liye gaye hon unki Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  itna boodha keh bachcha ke qqabil na raha ya daaga hua Jaanwar ya jiske doodh na utarta ho in sab ki Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kharishi Jaanwar ki Qurbaani jaayez hai jabkeh farbah (mota) ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aur itna laagar (dubla) ho keh haddi men magz na raha to Qurbaani jaayez nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bhenge Jaanwar ki Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  andhe Jaanwar ki Qurbaani jaayez nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kaana jiska kaanapan zaahir ho uski Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  langda jo Qurbaangaah tak apne paaun se na jaa sake aur itna beemaar jiski baamaari zaahir ho aur jiske kaan ya dum ya chakki kate hon yani oh uzu tihaai se ziyadah kate hon un sab ki Qurbaani  naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar kaan ya dum ya chakki tihaai ya is se kam kati ho to jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Jis Jaanwar ke paidaaishi kaan na hon ya 1 kaan na ho uski Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis ke kaan chhote hon uski Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis Jaanwar ki tahaai se ziyaadah nazar jaati rahi uski bhi Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis ke daant na ho uski Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

yani jis ke daant jhad gaye hon

 

MASLAH:::  Qurbaani ke Jaanwar ka daanta hona zaroori nahin agar umar poori ho to agarcheh daanta na ho uski Qurbaani jaayez hai

 

MASLAH:::  jis ke than kate hon ya khushk hon uski Qurbaani naajaayez hai bakri men 1 ka khushk hona naajaayez hone ke liye kaafi hai aur gaaye , bhains men 2 khushk hon to naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis ki naak kati ho ya ilaj ke zarye uska doodh khush kar diya ho aur khunsa Jaanwar yani jis men narr o maadah dono ki alamaten hon aur jallalah jo sirf galeez khata ho un sab ki Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bhed ya dumbah ki uoon (baal) kaat li gayi ho uski Qurbaani  jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jis Jaanwar ka 1 paaun kaat liya gaya ho uski Qurbaani naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Jaanwar ko jis waqt khareeda tha us waqt us men aisa aib na tha jiski wajah se Qurbaani naajaayez hoti hai ba’d men oh aib paida ho gaya to agar oh shakhs maalik e nisaab hai to dosre Jaanwar ki Qurbaani  kare aur agar maalik e nisaab nahin hai to usi ki Qurbaani kar le ye us waqt hai keh us faqeer ne pahle se apne zimmah Qurbaani wajib na ki ho aur agar us ne mannat maani hai keh bakri ki Qurbaani karunga aur mannat poori karne ke liye bakri khareedi us waqt bakri men aib na tha phir paida ho gaya is soorat men faqeer ke liy

e bhi yahi hukm hai keh dosre Jaanwar ki Qurbaani kare

(Bahar e shari’at)

 

 

MASLAH:::  faqeer ne jis waqt Jaanwar khareeda tha us waqt us men aisa aib tha jis se Qurbaani naajaayez hoti hai aur oh aib Qurbaani ke waqt tak baaqi raha to uski Qurbaani kar sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gani aibdaar khareede aur aibdaar hi ki Qurbaani kare to naajaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani karte waqt Jaanwar uchhla kooda jiski wajah se aib paida ho gaya ye aib muzir nahin yani Qurbaani ho jaayegi aur agar uchhalne koodne se aib paida ho gaya aur o

h chhoot kar bhaag gaya aur fauran pakad laaya gaya aur zabah kar diya gaya jab bhi Qurbaani ho jaayegi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar aibi Jaanwar ko khareeda tha aur ba’d men uska aib jaata raha to gani aur faqeer dono ke liye uski Qurbaani jaayez hai maslan aisa laagar (dubla) Jaanwar khareeda jiski Qurbaani naajaayez hai aur uske yahan oh farbah ho gaya to gani bhi uski Qurbaani kar sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakara jo khassi nahin hota oh aksar peshaab peene ka aadi hota hai us men aisi sakht badboo paida ho jaati hai keh jis raasta se guzarta hai oh raasta kuchh der ke liye badboodaar ho jaata hai uska bhi wahi hukm hai jo jallalah ka hai keh agar uske gosht se badboo daf’a ho gayi to kha sakte hain warna makrooh o mamnoo’ hai

(Bahar e shari’at)

chunkeh jallalah ki Qurbaani jaayez nahin hai lihaza jo log aise bakre ki Qurbaani karte hain jo peshaab peeta ho un par zaroori hai keh aise bakre ko itne din is tarah baandh kar rakhen keh peshaab na pi sake aur uske jism aur gosht se badboo rafa’ jo jaaye

 

MASLAH:::  jaanwaro ko aapas men ladaana naajaayez o haraam hai HADEES shareef men hai rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne chaupaayon ko ladaane se mana farmya

(Bahar e shari’at)

 

FAAIDAH

 

ba’z log Qurbaani ke ayyaam se pahle hi bakre khreed lete hain aur tafreehan unhen aapas men ladaate hain aisa karna jaayez nahin keh is men un bezabaan Jaanwaro ko eezaa dena hai ,.. aise tamaasho men shirkat bhi jaayez nahin

 

 

🌹Part 11🌹

 

QURBAANI KA TAREEQA

 

HADEES ::::: hazrat e jaabir رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareen صلى الله تعالى عليه وسلم ne zabah ke din 2 mendhe singh wale chitkabre khassi kiye huye zabah kiye jab unka munh qibla ko kiya ye padhen

 

إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین

إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

 

 

Is ko padh kar zabah farmaya ek riwayat men hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne ye farmaya keh ilahi ye meri taraf se hai aur meri ummat men uski taraf se hai jis ne Qurbaani nahin ki

(Abu daaud / ibn e maajah)

 

HADEES ::::: hazrat anas رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareem

صلى الله تعالى عليه وسلم

Ne 2 mendhe chitkabre sing walo ki Qurbaani ki unhen apne dast e mubarak se zabah kiya aur

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

Kaha,  kahte hain main ne huzur ko dekha keh apna paaun un ke pahluon par rakha aur

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

Kaha

(Bukhari / muslim)

 

MASLAH:::  ye shubah keh ek mendha un sab ki taraf se kiyon kar ho sakta hai ya jo log abhi paida hi na huye unki Qurbaani kiyon kar hui iska jawab ye hai keh ye huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke khasaais se hai jis tarah huzur ne 6 mahine ki bakri ke bachchah ki Qurbaani abu burdah رضى الله تعالى عنه ke liye jaayez farma di auron ke liye uski mumana’at kar di isi tarah is men khud huzur ki khususiyyat hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ka tareeqa ye hai keh Jaanwar un sharaait ke muwafiq hon jo mazkoor hui yani jo us ki umr baatai gayai us se kam na ho aur un uyoob se paak ho jinki wajah se Qurbaani naajaayez hoti hai aur bihtar ye keh umdah o farbah ho Qurbaani se pahle use chaarah paani de den yani bhooka piyasa zabah na karen aur ek ke saamne dosre ko zabah na karen aur pahle se chhuri tez kar len aisa na ho keh Jaanwar girane ke ba’d uske saamne chhuri tez ki jaaye Jaanwar ko baayen pahlu par is tarah litaayen keh qiblah ko uska munh ho aur apna daahina paaun uske pahlu par rakh kar tez chhuri se jald zabah kar diya jaaye aur zabah se pahle ye dua padhi jaaye

 

إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین

إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

 

Ise padh kar zabah kar de Qurbaani apni taraf se ho to zabah ke ba’d ye dua padhe

 

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

 

Is tarah zabah kare keh chaaro ragen kat jaayen ya kam se kam 3 ragen kat jaayen is se ziyadah na kaaten keh chhuri gardan ke muhra tak pahunch jaaye keh ye be wajah ki takleef hai phir jab tak Jaanwar  thanda na ho jaaye yani jab tak uski rooh bilkul na nkkal jaaye uske paaun wagairah na kaate na khaal utaare aur agar dosre ki taraf se zabah karna hai to  مِنِّىْ ki jagah مِن Ke ba’d uska name le aur agar  oh mushtarak Jaanwar hai jaise gaaye,  oont to wazan se gosht taqseem kiya jaaye mahaz takhmeena (andazah) se taqseem na karen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani karne wala baqra’eed ke din  sab se pahle Qurbaani ka gosht khaye is pahle koi dosri chiz na khaye ye mustahab hai

(Bahar e shari’at)

 

FAAIDAH:::::ahadees se saabit hai keh saiyyid e aalam صلى الله تعالى عليه وسلم ne is ummat e marhooma ki taraf se Qurbaani ki ye huzur ke be shumaar altaaf men se ek khaas karam hai keh is moqa par bhi ummat ka khiyaal farmaya aur jo log Qurbaani na kar sake unki taraf se khud hi Qurbaani ada farmaai jab huzur ne ummat ki taraf se khud Qurbaani ki to jo musalman saahib e isteta’at ho agar huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke name ki ek Qurbaani kare to zahe naseeb aur bihtar sing wala mendha hai jis ki siyaahi men safaidi ki bhi aamezish ho jaise mendhe k

e khud huzur akram صلى الله تعالى عليه وسلم ne Qurbaani farmaai

(Bahar e shari’at)

 

 

🌹Part 12🌹

 

DOSRE KI TARAF SE QURBAANI KA BAYAAN

 

MASLAH:::  Qurbaani men niyabat jo sakti hai yani khud karna zaroorai nahin balkeh dosre ko iajzat dede usne kar di ye ho sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  baalig ladko ya biwi ki taraf se Qurbaani karna chahta hai to unse ijazat haasil kare bagair unke kahe agr kardi to unke taraf se wajib ada na hua

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  naabaalig ki taraf se agarche wajib nahin magar aardena bihtar hai

(Bahar e shari’at)

Is soorat men naabaalig bachcho se ijazat ki zaroorat nahin

 

MASLAH:::  apni taraf se aur apne bachcho ki taraf se gaaye ki Qurbaani ki agar oh naabaalig hain to sab Qurbaaniyan jaayez hain aur baalig hain aur sab ladkon ne kah diya hai to sab ki taraf se sahih hai aur agar unhon ne kaha nahin ya ba’z ne nahin kaha to kisi ki Qurbaani nahin hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kisi shakhs ne wasiyyat ki keh uski taraf se Qurbaani kar di jaaye aur ye nahin bataya keh gaaye ya bakri kis Jaanwar ki Qurbaani ki jaaye aur na qeemat bayan ki keh istne ka Jaanwar khareed kar Qurbaani ki jaaye ye wasiyyat jaayez hai aur bakri Qurbaan kar dene se wasiyyat poori ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH::: agar kisi ko wakeel kiya keh meri taraf se Qurbaani kar dena aur gaaye ya bakri ka ta’ayyun na kiya qeemat bhi bayan nahin ki to ye taukeel sahih nahin

(Bahar e shari’at)

 

 

QURBAANI MEN SHIRKAT KA BAYAAN

 

 

HADEES ::::: hazrat abdullah bin mas’ood رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya Qurbaani men gaaye 7 ki taraf se aur uoont 7 ki taraf se hai

(Tibrani)

 

MASLAH:::  jab Qurbaani ke sharaait e mazkoorah paaye jaayen to bakri ka zabah karna ya uoont ya gaaye ka saatwa hissa wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  saatwen hissa se kam nahin ho sakta balkeh uoont ya gaaye ke shuraka men agar kisi shareek ka saatwen hissa se kam hai to kisi ki Qurbaani nahin hui yani jiska saatwa hissa ya us se ziyadah ho uski bhi Qurbaani nahin hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gaaye ya uoont men saatwen hissa se ziyaadah ki Qurbaani ho sakti hai maslan gaaye ko 6 ya 5 ya 4 shakhso ki taraf se Qurbaani karen ho sakta hai aur ye zaroori nahin keh sab shuraka ke hisse barabar hon balkeh kam o besh bhi ho sakte hain, haan ye zaroor hai keh jiska hissa kam hai oh saatwen hissa se kam na ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  7 shakhso ne 5 gaayo ki Qurbaani ki ye jaayez hai keh har gaaye men har shakhs ka saatwa hissa hua

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gaaye ke shuraka men se ek kaafir hai ya un men se ek shakhs ka maqsood Qurbaani nahin balkeh gosht haasil karna hai to kisi ki Qurbaani nahin hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ke sab shuraka ki niyyat taqarrub ho iska ye matlab hai keh kisi ka irada  gosht na ho aur ye zaroori nahin keh oh taqarrub ek hi qism ka ho maslan sab Qurbaani hi karna chaahte hain balkeh agar mukhtalif qism ke taqarrub hon oh taqarrub sab par wajib ho ya kisi par wajib ho aur kisi par wajib na ho har soorat men Qurbaani jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani aur aqeeqah ki bhi shirkat ho sakti hai keh aqeeqah bhi taqarrub ki ek soorat hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  shuraka men koi devbandi wahabi aur gair muqallid wagairah hai to kisi ki Qurbaani  na hui

 

 

🌹Part 13 🌹

 

ZABAH KA BAYAAN

 

 

Allah azza o jalla farmata hai

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَۃُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أُہِلَّ لِغَیْرِ اللَّہِ بِہِ وَالْمُنْخَنِقَۃُ وَالْمَوْقُوذَۃُ وَالْمُتَرَدِّیَۃُ وَالنَّطِیحَۃُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

 

Tum par haraam hai mudaar aur khoon aur suwwar ka gosht aur jis ke zabah men gair e khuda ka name pukara gaya aur jo gala ghontne se mar jaaye aur dab kar mara hua yani bedhaar ki chiz se maara hua aur jo gir kar mara ho aur jisko kisi Jaanwar ne singj maara ho aur jis ko darindah ne kuchh khaa liya ho magar oh jinhen tum zabah kar lo aur jo kisi thaan par zabah kiya gaya ho aur teero se taqdeer ko maloom karna ye gunaah ka kaam hai

 

Surah 5   سُورَۃُ الْمَآىِٕدَة | Ayah 3

 

 

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّہِ عَلَیْہِ وَإِنَّہُ لَفِسْقٌ ۗ

 

Aur use na khaao jis pe allah ka name nahin liya gaya aur oh beshak hukm udooli hai

 

Surah 6   سُورَۃُ الْاَنْعَام | Ayah 121

 

 

AHAADEES

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin abbas o abu hurairah رضى الله تعالى عنهم  se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne شريطة الشيطن se mumana’at farmaayi ye oh zabeeha hai jiski khaal kaati jaaye aur ragen na kaati jaayen aur chhod diya jaaye yahan tak keh mar jaaye

(Abu daaud)

 

HADEES ::::: ummul mumineen hazrat e aaishah siddiqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh logo ne arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم yahan kuchh log abhi naye musalman huye hain oh hamare paas gosht laaye hain hamen maloom nahin keh allah ka name unhon ne zikr kiya hai ya nahin , farmaya keh bismillah kaho aur khaao yani muslim ke zabeeha men is qism ke ihtemalaat  na kiye jaayen

(Bukhari)

 

HADEES ::::: shaddad bin aus رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya keh Allah tabarak o ta’ala ne har chiz men khoobi karna likh diya hai, , lihaza qatl karo to us men bhi khoobi ka lihaz rakho (yani be sabab usko eeza mat pahunchaao)

Aur zabah karo to zabah men khoobi karo aur apni chhuri ko tez kar lo aur zabeeha ko takleef na pahunchaao

(Muslim)

 

MASAAIL E FIQHIYYAH

 

MASLAH:::  gale men chand ragen hain inko kaatne ko “zabah” kahte hain aur us Jaanwar ko jiski oh ragen kaati gayi ” zabeeha” aur “zibah” kahte hain  yahan zaal ko zer hai aur pahli jagah zabar hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z Jaanwar zabah kiye jaate hain ba’z nahin jo shar’an zabah nahin kiye jaa sakte hain un men ye do machhli aur tiddi bagair zabah kiye halaal hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  zabah ki jagah halaq aur lubbah ke maabain (darmiyan)  hai lubbah seene ke baalaai hissa ko kahte hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  awam men ye mashhoor hai keh uoont ko 3 jagah zabah kiya jaata hai galat hai aur yun karna makrooh hai keh bila faaidah eeza dena hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jo ragen zabah men kaati jaati hain oh 4 hain (1) hulqoom ye oh hai jis men saans aati jati hai (2) muri is se khana paani utarta hai (3/4) in dono ke agal bagal aur 2 ragen hain jin men khoon ki rawani hai unko “wadjain” kahte hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  poora hulqoom zabah ki jagah hai yani uske a’ala ausat asfal jis jagah men zabah kiya jaaye halaal hoga

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aaj kal chunkeh chamde ka narkh (qeemat) ziyadah hai aur ye wazan ya naap se farokht hota hai is liye qassab iski koshish karte hain keh kisi tarah chamde ki miqdar badh jaaye aur is ke liye ye tarkeeb

karte hain keh bahut uoopar se zabah karte hain aur is soorat men aisa bhi ho sakta hai keh zibah fauqul uqdah ho jaaye aur is men ulama ko ikhtelaf hai keh Jaanwar halaal hoga keh nahin is baab men qaul e faisal ye hai keh zibah fauqul uqdah men agar 3 ragen kat jaayen to Jaanwar  halaal hai wrna nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ulama ka ikhtelaf aur ragon ke katne men ihtemaal dekhte huye ihteyaat zaroori hai keh ye mu’aamala hillat o hurmat ka hai aur aise maqam par ihteyaat laazim hoti hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  zibah ki 4 ragon men se 3 ka kat

jaana kaafi hai yani is soorat men bhi Jaanwar halaal ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar chaaro men se har ek ka aksar hissa kat jaayega jab bhi halaal ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aadhi aadhi har rag kat gayi aur aadhi baaqi baaqi hai to halaal nahin

(Bahar e shari’at)

 

ZAROORI INTEBAAH

 

Qurbaani men aksar aisa hota hai keh zabah karne wala Jaanwar ke gale pe chhuri phiraata hai aur sirf chamdi kat ti hai keh qassaab chhuri le kar khud zabah karne lagta hai to is soorat men bhi 3 ragon ka bilkul katna ya chaaro rago ka aksar hissa kat jaana zaroori hai,  agar 3 ragen mukammal na kati ya chaaro ragon ka aksar hissa na kata aur Jaanwar tadap tadap kar mar gaya to oh Jaanwar bhi haraam hai aur Qurbaani bhi nahin hui, ,is masla se bahut se log gaafil hain

 

TAMBEEH

ba’z murgi wagirah ki dukan men dekha gaya keh qassaab waqt e zabah murgi ke gale pe chhuri phiraate hain sirf chamdi hi kati hoti hai sab ragen nahin kati hoti keh kisi darum wagairah men daal dete hain taakeh rooh nikal jaaye,  to agar 3 rag mukammal katne se pahle ya chaaro rago ka aksar hissa katne se pahle aisa kiya aur murgi tadap tadap kar mar gayi to oh murgi Haraam hai

 

TAMBEEH

ba’z logo men ye mashhoor hai keh bakra dedh salla yani gale par dedh martaba chhuri phirane men hi zabah ho jaana chahiye is ki bhi koi asl nahin yunhi gaaye bail wagiarah ke gale pe dhaai salla yani dhaai martaba chhuri phirane men hi zabah ho jaana chahiye iski bhi koi asl nahin balkeh agar dedh martaba bakri ke gale pe aur dhaai martaba bail ke gale pe chhuri phiraaya aur 3 ragen mukammal nahin kati ya chaaro ragon ka aksar hissa nahin kata aur Jaanwar tadap tadap ke mar gaya oh Jaanwar bhi haraam hai aur Qurbaani bhi nahin hui balkeh chaaro ragon ke kaatne ka hukm hai to ye chaaro ragen jitni martaba chhuri phirane se kate kaatna zaroori hai agar 1 hi martaba phirane men chaaro ragen kat jaayen halaal hai ya 10 martaba phirane men kate har haal men charo ragon ka katna zaroori hai

 

 

 🌹Part 14 🌹

 

ZABAH SE JAANWAR HALAAL HONE KE LIYE CHAND SHARTEN HAIN

 

(1) zabah karne wala aaqil ho majnoon (paagal) ya itna chhota bachcha jo be aql ho unka zabeeha jaayez nahin aur agar chhota bachcha zabah ko samajhta ho aur us par qudrat rakhta ho to uska zabeeha halaal hai

(Bahar e shari’at)

 

(2) zabah karne wala muslim ho aur murtad ka zabeeha haraam o murdaar hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  raafzi tabarraai wahabai devbandi,   wahabi gair muqallid,  qaadiyaani chakdali neechri in sab ke zabeehe mahaz najis o mudaar haraam e qat’ee hain agarcheh laakh baar name ilaahi len aur kaise hi muttaqi parhezgaar bante hon keh ye sab murtddeen hain

(Ahkam e shari’at)

 

(3) Allah azza o jalla ke name ke saath zabah karna

Zabah karte waqt Allah تعالى ke namo men se koi name zikr kare Jaanwar halaal ho jaayega yahi zaroori nahin keh lafz e allah hi zabaan se kahe

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  tanha name hi zikr kare ya name ke saath sifat bhi zikr kare dono soorat men Jaanwar halaal ho jaata hai maslan

الله اكبر

الله اعظم

Ya sirf

الله

Ya

رحمن

Wagairah kahe aur isi tarah

سبحن الله

الحمدلله

Padhne se bhi halaal ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  allah azza o jalla ka name arbi ke siwa dosri zaban men liya jab bhi halaal ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

(4) khud zabah karne wala allah azza o jalla ka name apni zaban se kehe

Agar ye khaamoosh raha dosro ne name liya aur use yaad bhi tha bhoola na tha to Jaanwar haraam hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar name lena bhool gaya to Jaanwar halaal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  allah azza o jalla ka name waqt e zabah lene men itni aawaz zaroori hai keh agar zabah karne wala bahra na ho aur shor o gul na ho to oh khud sun sake to agar itni bhi aawaz na hui to Jaanwar haraam ho gaya

 

MASLAH:::  ba’z log Jaanwar zabah karte waqt aawaz se bismillahi allahu akbar  nahin kahte aur unse poochha jaaye keh waqt e zabah Bismillah  nahin padhi to kahte hain keh main ne dil mem padh liya is soorat men bhi Jaanwar halaal na hua

 

MASLAH:::  bihtar ye hai keh zabah karne wala itni aawaz se Bismillah  allahu akbar kahe keh aas paas ke log sune

 

MASLAH:::  ba’z log chhuri par  Bismillah  allahu akbar padh kar dam (phook) kar ke dosre ko zabah ke liye de dete hain aur oh dosra zabah karta hai is soorat mem agar is dosre ne waqt e zabah Bismillah  nahin padhi to Jaanwar haraam ho jaayega

 

(5) naam e ilaahi lene se zabah par name lena maqsood ho aur agar dosre maqsad ke liye Bismillah  padhin aur saath lage zabah kar diya aur us par Bismillah  padhna maqsood nahin to Jaanwar halaal na hua

Maslan chhink aai aur is par alahamdulillah kaha aur Jaanwar zabah kar diaya us par name ilaahi zikr karna maqsood nahin tha Jaanwar halaal na hua

(Bahar e shari’at)

 

(6) zabah ke waqt gair e khuda ka name na le

(Bahar e shari’at)

 

(7) jis Jaanwar ko zabah kiya jaaye oh waqt e zabah zindah ho agarche uski hayaat ka thoda hi hissa baaqi rah gaya ho.  Zabah ke ba’d khoon nikana ya Jaanwar men harkat paida hona yun zaroori hai keh is se uska zindah hona maloom hota hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakri zabah ki aur khoon nikla magar us men harkat paida na hui agar oh aisa khoon hai jaise zindah Jaanwar men hota hai halaal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  zabah har us chiz se kar sakte hain jo ragen kaat de aur khoon baha de ye zaroori nahin keh chhuri hi se zabah kare

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kund chhuri (jis chhuri men dhaar na ho)  se zabah  karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  mustahab ye hai keh Jaanwar ko litane se pahle chhuri tez kar le aur litane ke ba’d chhuri tez karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  is tarah zabah karna keh chhuri haraam magz tak pahunch jaaye ya sar kat kar juda ho jaaye makrooh hai magar zabeeha khaya jaayega yani karahat us fe’l men hai na keh zabeeha men

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Aam logo men ye mashhoor hai keh zabah karne men agar sar juda ho jaaye to us sar ka khana makrooh hai ye kutb e fiqah men nazar se nahin guzra balkeh fuqha ka ye irshad keh zabeeha khaya jaayega us se yahi saabit

hota hai keh sar bhi khaya jaayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z jagah ye mashhoor hai keh zabah karne men agar sar juda ho jaaye to Jaanwar hi haraam ho jaata hai is ki bhi koi asl nahin balkeh oh jaanwar bhi halaal hai

 

MASLAH:::  har oh fe’l jis se Jaanwar ko bila faaidah takleef pahunche makrooh hai maslan Jaanwar men abhi hayaat baaqi ho thanda hone se pahle uski khaal utaarna us ke a’za kaatna ya zabah se pahle uske sar ko kheenchna ke ragen zaahir ho jaayen ya gardan ko todna

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Jaanwar ko gardan ki taraf se zabah karna makrooh hai balkeh uski ba’z sooraton men Jaanwar haraam ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  sunnat ye hai keh zabah ke waqt Jaanwar ka munh qibla ko kiya jaaye aur aisa na karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  zabah men aurat ka wahi hukm hai jo mard ka hai, yani muslima ya kitabiya aurat  ka zabeeha halaal ha aur mushrika o murtaddah ka zabeeha haraam hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  awam men mashhoor hai keh aurat zabah nahin kar sakti be asl hai . Aurat Bhi zabah kar sakti hai

 

MASLAH:::  zabah karne men qasdan (jaan boojh kar)  Bismillah  na kahi Jaanwar haraam hai aur agar bhool kar aisa hua is soorat men Jaanwar halaal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Bismillah  ki ha (ه) ko zaahir karna chahiye agar zaahir na ki jaaye jaisa keh ba’z awam iska talaffuz is tarah karte hain keh  ha (ه) zaahir nahin hoti aur maqsood allah ka name zikr karna hai to Jaanwar halaal hai aur agar ye maqsood na ho aur ha (ه) choodna hi maqsood ho to halaal nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Mustahab ye hai keh zabah ke waqt

بسم الله الله اكبر

kahe yani

بسم الله الله اكبر

ke darmiyan waao (و)  na laaye aur agar

بسم الله والله اكبر

waao (و) ke saath kaha to Jaanwar is soorat men bhi halaal hoga magar ba’z ulama is tarah kahne ko makrooh batate hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Bismillah  kisi dosre maqsad se padhi aur Jaanwar zabah kar diya to Jaanwar halaal nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  khud zabah karne wale ko Bismillah  kahna zaroori hai dosre ka kahna iske kahne ke qaaim maqaam nahin yani dosre ke Bismillah  padhne se Jaanwar halaal na hoga jabkeh zaabih ne qasdan (jaan boojh kar)  tark kiya ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH::: 2 shakhso ne zabah kiya to dono ka padhna zaroori hai 1 ne qasdan (jaan boojh kar)  tark kiya to Jaanwar haraam

Mo’een e zaabih se yahi murad hai keh zabah karne men uska mu’een ho yani dono ne milkar zabah kiya ho dono ne chhuri pheri ho maslan zaabih kamzor hai keh uski tanha quwwat kaam nahin  degi, dosre ne shairkat ki dono ne milkar chhuri chalaai  . Agar dosra shakhs Jaanwar ko faqat pakde huye hai to ye mo’een e zaabih nahin iske padhne na padhne ko kuchh dakhal nahin ye agar padhta hai to iska maqsad ye ho sakta hai keh zaabih ko Bismillah  yaad aa jaaye aur padh le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Bismillah  kahne aur zabah karne ke darmiyan taweel faasla na ho aur majlis badalne na paaye agar majlis badal gayi aur amal kaseer beech men paaya gaya to halaal na hua  .  1 luqma khaaya ya zara sa paani piya chhuri tez ki ye amal e qaleel hai Jaanwar is soorat men halaal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bakri zabah ke liye litaai thi Bismillah  kah kar zabah karna chahta tha keh oh uth kar bhaag gayi phir use pakad kar laaya aur litaya to ab phir Bismillah  padhe pahle ka padhna khatm ho gaya

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gaaye ya bakri zabah ki aur uske pet men bachcha nikla agar oh zindah hai zabah kar diya jaaye halaal ho

jaayega aur mara hua hai to haraam hai uski maan ka zabah karna uske halaal hone ke liye kaafi nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  billi ne murgi ka sar kaat liya aur oh abhi zindah hai phadak rahi hai zabah nahin ki jaa sakti

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Jaanwar ko din men zabah karna bihtar hai aur mustahab ye hai keh zabah se pahle chhuri tez kar le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kund chhuri ya aisi chizo  se zabah karne se bache jis se Jaanwar ko eeza ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  raat men zabah karna makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

 

🌹Part 15🌹

 

GOSHT KA BAYAAN

 

 

MASLAH:::  Qurbaani ka gosht khud bhi kha sakta hai aur dosre shakhs gani ya faqeer ko bhi de sakta hai khila sakta hai balkeh us men se kuchh kha lena Qurbaani karne wale ke liye mustahab hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH::: bihtar ye hai keh gosht ke 3 hisse kare 1 hissa fuqra ke liye aur 1 hissa dost o ahbaab ke liye aur 1 hissa apne ghar walo ke liye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  1 tihaai se kam sadqa na kare Aur kul ko sadqa kar dena bhi jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kul ghar men rakh le ye bhi jaayez hai 3 din se zaaid apne ghar walo ke khane ke liye rakh lena bhi jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar us shakhs ke ahl o ayaal bahut hon aur saahib e us’at nahin hai to bihtar ye hai keh saara gosht apne baal bachcho ke liye hi rakh chhode

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  qurbani ka gosht kafir ko na de keh yahan kuffar harbi hain

(Bahar e shari’at)

Yani yahan ke kaafiro ko gosht dena jaayez nahin

(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 467)

 

MASLAH:::  ojhdi, aant, wagairah khane ki chiz nahin use dafan kar den aur agar koi kafir le jaaye ya kafir ko dedi jaaye to harj nahin

(Maakhooz az Fatawa razviyyah )

 

MASLAH:::  Qurbaani agar mannat ki hai to uska gosht na khud kha sakta hai aur na agniya ko khila sakta hai balkeh usko sadqa kar dena wajib hai oh mannat maanne wala faqeer ho ya gani dono ka ek hi hukm hai keh khud nahin kha sakta na gani ko khila sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  maiyyit ki taraf se Qurbaani ki to uske gosht ka bhi wahi hukm hai keh khud khaye dost o ahbaab ko de faqeero ko de ye zaroori nahin keh saara gosht faqeero hi ko de kiyon keh gosht uski milk hai ye sab kuchh kar sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar maiyyit ne kah diya hai keh meri taraf se Qurbaani kar dena to is se na khaye balkeh kul gosht sadqa kar de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ke gosht ko apni zaat ke liye bechna jaayez nahin aur agar bech diya to uski qeemat sadqa kar dena wajib hai

 

MASLAH:::  Qurbaani ka gosht devbandi wahabi gair muqallid wagiarah ko dena jaayez nahin

 

MASLAH:::  ba’z log kafir qassab se gosht buti karwate hain to isme ye ihteyaat bahut zaroori hai keh kisi waqt bhi gosht musalman ki nazro se gaaib na ho

 

MASLAH:::  agar gosht musalman ki nazro se gaaib ho kar kafir ke qabze men ho gaya to us gosht ka khana jaayez nahin

 

MASLAH:::  devbandi wahabi wagairah badmazhab jinki badmazhabi hadd e kufr ko pahunch gayi ho us ne Jaanwar zabah kiya to Qurbaani na hui aur gosht bhi haraam ho gaya

 

MASLAH:::  shirkat men gaaye ki Qurbaani hui to zaroor hai keh gosht wazan kar ke taqseem kiya jaaye, andazah se taqseem na ho kiyon keh ho sakta hai keh, kisi ko ziyadah ya kam mile aur ye naajaayez hai,  yahan ye khayal na kiya jaaye keh kam o besh hoga to har ek isko dosre ke liye jaayez kar dega kah dega keh agar kisi ko zaaid pahunch gaya to mu’aaf kiya keh yahan adam e jawaz haqq e shara hai aur unko is ke mu’aaf karne ka haq nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  yahan ye ho sakta hai keh saaton shareek milkar kisi aise shakhs ko jo is Jaanwar men shareek nahin hai kul gosht ka maalik bana kar qabza deden phir oh shakhs un saaton ko apni taraf se gosht jis qadar chahe dede to is soorat men kam ya ziyadah hone men harj nahin,

ek soorat ye bhi hai keh kaleji paaye wagairah bhi gosht men shaamil kar den aur andazah se shuraka men taqseem kar den durr e mukhtaar men hai

ويقسم اللحم وزنا لا جزافا الا اذا ضم معه من الاكارع او الجلد

(على هامش ردالمحتار ج 5 ص 223)

 

 

🌹 Part 16 🌹

 

HALAAL JAANWAR KE SAB AJZA HALAAL HAIN MAGAR KUCHH AJZA HARAAL YA MAMNOO YA MAKROOH HAIN

 

(1) ragon ka khoon

 

(2) pittah

 

(3) phunkna

 

(4) alamat e maadah

 

(5) alamat e narr

 

(6) baize

 

(7) gudood

 

(8) haraam magz

 

(9) gardan ke 2 putthe keh shano tak khinche hote hain

 

(10) jigar ka khoon

 

(11) tilli ka khoon

 

(12) gosht ka khoon keh ba’d e zabah gosht men se nikalta hai

 

(13) dil ka khoon

 

(14) pitt yani oh zard paani keh pitte men hota hai

 

(15) naak ki rutoobat keh bhed men aksar hoti hai

 

(16) paakhana ka maqaam

 

(17) ojhdi

 

(18) aanten

 

(19) nutfa

 

(20) oh nutfa keh khoon ho gaya

 

(21) oh keh gosht ka lothda ho gaya

 

(22) oh keh poora Jaanwar ban gaya aur murdah nikla ya be zabah mar gaya

 

(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 327)

 

 

🌹Part 17🌹

 

EXPORT KE GOSHT KA HUKM

 

moqa ki munasabat se zaroori hai keh ham qadr e ijmaal ke saath bayan kar den keh maujoodah zamane men EXPORT,  EMPORT ke gosht men kiya kiya asbaab e hurmat maujood hain taakeh kam azkam oh log is se parhez kar saken jinhen sirf rizq e halaal hi ki justuju rahti hai aur ijtenaab e haraam ke silsila men oh log masaaib ka muqabla karne men kotahi nahin karte

 

 

EXPORT KIYE GAYE GOSHT MEN ASBAAB E HURMAT KI IJMAALI FAHRIST MULAHAZA HO

 

 

(1) export kiye gaye gosht men masheeni zabeeha sar e fahrist hai aur ham pahle bayan kar chuke hain keh masheeni zabeeha gair e shar’ee hone ki baais haraam hai

 

(2) gosht ki beshtar miqdaar yurop,  amrika,  astrilya ke mamalik se export hoti hai aur wahan ziyadah tar salatar house wale aur exporter nasaara hain aur is zamane ke nasaara ka zabeeha haraam hai

 

(3) export kiya hua gosht castam men pahunchte hi bhejne wale ke qabza o nazar se gaaib ho jaata hai phir kaargo (maal bardaar jahaz)  nen bhi gaaib rahta hai castam o kargo ke mulazimeen mazkoorah   mamalik men mushrekeen o mulhideen o nasaar e zamana hote hain jab keh hukm e shara ye hai keh gosht jab qabza e kafir men pahunch kar nazar e muslim se ek lamha ke liye gaiib ho jaaye to haraam hai lihaza agar export kiya hua gosht agarche zabeeha e muslim hi ho aur agarche musalman hi ne bheja ho jab bhi oh haraam ho jaata hai

 

 

(4) masheeni zabeeha ke salatar houses un Jaanwaro ka gosht bhi  “lahme halaal“ ka lebal laga kar parsal kar dete hain jin ke beech sar par ya seena par chhuri chali aur oh mar gaye aise Jaanwar ki hurmat ijma se saabit hai

 

Main ne haramain shareefain men zabeeha ke gosht aur emported gosht ki qeemato ka farq bhi maloom kiya to pata chala keh emported gosht ki qeemat 6/7 riyaal fee kilo gram hai jabkeh maqaami zabeeha 25 se 30 riyaal men 1 kilo gram dasteyaab hota hai isi liye umooman hotalo aur tour ke matbakhon men emport kiya hua gosht istemaal hota hai haramain tayyibain ke muhtaat awam is gosht se ijtenaab rakhte hain balkeh bahut saare hujjaj e kiram aur zaaireen ko bhi ham ne un muqaddas ilaaqo men isi sabab se emported gosht se parhez karte huye paaya zihan nasheen kar lijiye keh haraam giza insan men khubs paida karti hai aur haraam giza ki wajah se duaayen maqbool nahin hoti ibadaat o ziyaaraat kiya maqbool hongi is liye hujjaj e kiram o zaaireen par laazim hai keh allah o rasool صلى الله تعالى عليه وسلم ke darbaar men pahunch kar gizaai ihteyaat barten agar chand roz gosht nahin khaayenge to sihhat par koi bura asar murattab nahin ho jaayega

(Masheeni zabeeha ka hukm safah 13/14/15)

 

 

 🌹Part 18🌹

 

CHAMDE KA BAYAAN

 

 

MASLAH:::  Qurbaani ka chamda aur uski jhol aur rassi aur uske gale men haar dala hai oh haar in sab chizo ko sadqa kar den

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ke chamde ko khud bhi apne kaam men laa sakta hai yani usko baaqi rakhte huye apne kisi kaam men laa sakta hai maslan uski jaa e namaz banaye thaili ya mashkiza dastarkhwan dol wagairah banaye ya kitabon ki jildon men lagaaye ye sab kar sakta hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ke chamde ko aisi chizo se badal sakta hai jis ko baaqi rakhte huye us se nafa uthaya jaaye jaise kitab

 

Aisi chiz se badal nahin sakta jis ko halaak kar ke nafa haasil kiya jaata ho jaise roti gosht sirka rupiya paisa

aur agar usne un chizo ko chamde ke ewaz men  haasil kiya to un chizo ko sadqa kar de

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar Qurbaani ki khaal ko rupiye ke ewaz men becha magar is liye nahin keh usko apni zaat par ya baal bachcho par saraf kare balkeh is liye keh use sadqa kar dega to jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aaj kal aksar log khaal madarsa e deeniyya men diya karte hain aur ba’z martaba wahaan khaal bhejne men diqqat hoti hai use bech kar rupiye bhej dete hain ya kayi shakhso ko dena hota hai use bech kar daam un fuqara par taqseem kar dete hain ye bai’e jaayez hai is men harj nahin aur hadees men jo bechne ki mumana’at aai hai us se muraad apne liye bechna hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ka chamda ya gost ya us men ki koi chiz qassab ya zabah karne wale ko uski ujrat men nahin de sakta keh usko ujrat men dena bechne hi ke ma’na men hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  qassab ko ujrat men nahin diya balkeh jaise dosre musalamano ko deta hai usko bhi diya aur ujrat apne paas se dosri chiz dega to jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z log chamde ko bhi gosht ki tarah paka kar khate hain to is men harj nahin keh chamda ajza e mamnoo’ah men se nahin hai

 

MASLAH:::  Qurbaani ki khaal masjid o madarsa men is liye dena keh use bech kar masjid o madarsa ke masaarif men kharch kiya jaaye maslan imam o muazzin o mulaazimeen ki tankhwah men ya masjid ki tameer wagairah men to is men harj nahin

(Makhuz az Fatawa razviyyah  wagairah )

 

MASLAH:::  Qurbaani ki khaal khud bech kar masjid men diya to is men bhi harj nahin

 

MASLAH:::  chunkeh Qurbaani ki khaal ka sadqa karna sadqa e naagilah hai to is men tamleek faqeer shart nahin Fatawa razviyyah  men hai charm e Qurbaani ka tasadduq aslan wajib nahin ek sadqa e naafila hai is men ishtiraat e tamleek kahan se aaya (jid 8 safah 48)

Lihaza Qurbaani ki khaal majid o madarsa wagairah men dene men heela e shar’ee ki zaroorat nahin

 

MASLAH:::  wahabi devbandi gair muqallid wagairah ke madaaris men Qurbaani ki khaal dena jaayez nahin

 

MASLAH:::  Qurbaani ki khaal apne liye becha to uski qeemat ka sadqa karna wajib hai is soorat men bagair heela shar’ee masjid o madarsa wagiarah mem nahin saraf kar sakte

 

 

 🌹Part 19🌹

 

YAUM E ARFAH KA ROZAH

 

 

HADEES ::::: hazrat e abu qatadah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hain mujhe Allah تعالى par gumaan hai keh arfah ka rozah 1 saal qabl aur 1 saal  ba’d ke gunaah mita deta hai

(Muslim / abudaaud / tirmzi)

 

HADEES ::::: ummul mumineen siddeeqah رضى الله تعالى عنها se riwayat hai rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم arfah ke rozah ko 1000 din ke barabar batate

(Baihaqi / tibrani)

 

HADEES ::::: hazrat e abu hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne arfah ke din

(Arafaat) men rozah rakhne se mana farmaya

(Abu daaud / nasai)

 

MASLAH:::  hajj karne wale par jo arafaat men hai use arfah ke din ka rozah makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

 

ARFAH O EIDAIN WAGAIRAH KI RAATO MEN SHAB BEDAARI

 

 

HADEES ::::: hazrat e abu umamah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hain jo eidain ki raato  men qiyaam (ibadat)  kare uska dil na marega jis din logo ke dil marenge

(Ibn e maajah)

 

HADEES ::::: hazrat e ma’aaz bin jabal رضى الله تعالى عنه se riwayat hai farmate hain jo 5 raaton men shab bedaari kare us ke liye jannat wajib hai zulhijja ki aathwen,  nauwen,  daswen aur eidul fitr ki raat aur sha’ban ki pandrahwe raat yani shab e barat

(Asbahani)

 

MASLAH:::  eidain aur pandrahwen sha’ban ki raaton aur ramzan ki akheer 10 raato aur zulhijjah ki pahli 10 raaton men shab bedaari mustahab hai aksar hissa men jaagna bhi shab bedaari hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  eidain ki raaton men shab bedaari ye hai keh isha o subah (fajar) dono jamat e oola se hon keh sahih hadees men farmaya jis ne isha ki namaz jamat se padhi us ne aadhi raat ibadat ki aur jis ne namaz e fajar jamat se padhi us ne saari raat ibadat ki un raato men agar jaagega to namaz e eid o Qurbaani wagairah men diqqat hogi lihaza isi par iktefa kare aur agar in kaamo men farq na aaye to jaagna bahut bihtar

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  in raato mem tanha nafl namaz padhna aur tilawat e Quran e majeed aur hadees padhna aur sunna aur durood shareef padhna shab bedaari hai na keh khaali jaagna

(Bahar e shari’at)

 

Bahut se log in raaton men idhar udhar ghoom kar laa yani aur fuzul baaton men poora waqt guzaar dete hain ise shab bedaari nahin kahte balkeh shab bedaari ye hai keh agar zindagi men namazen qaza hon to use ada karen ya nafl padhen ya durood o azkaar o wazaaif aur auraad men mashgool rahen, ,

Allah تعالى hamen in raaton ki ta’zeem o takreem ki taufeeq ata farmaye aur in raaton men ziyadah se ziyadah ibadat o riyazat ki taufeeq ata farmaye

Aameen

 

 

ARFAH KE DIN DUA BIHTAR HAI

 

 

HADEES ::::: hazrat e amr bin shuaib رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur nabi kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya “bihtar dua arfah ki dua hai ” (tirmizi)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin amr bin aas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya keh bihtar dua arfah ke din ki dua hai, aur bihtar wazeefah oh hai jo mera aur ambiya e saabiqeen ka raha hai yani

” لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ   لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر ”

 

 

NOTE ::: YAUM E ARFAH 9WEN ZULHIJJAH KO KAHTE HAIN

 

 

 🌹Part 20 🌹

 

🔮AQEEQAH KA BAYAAN

 

 

HADEES ::::: hazrat salman bin aamir zabi رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hain keh main ne Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ko farmate suna keh ladke ke saath aqeeqah hai uski taraf se khoon bahao (yani Jaanwar zabah karo) aur us se aziyyat ko door karo yani uska sar mundwa do

(Bukhari)

 

HADEES ::::: hazrat e umm e kurz رضى الله تعالى عنها se riwayat hai kahti hain main ne Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ko farmate suna keh ladke ki taraf se 2 bakriyaan aur ladki ki taraf se 1 is men harj nahin keh narr ho ya maadah

(Abu daaud / tirmizi / nasai)

 

HADEES ::::: hazrat e samurah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya ladka apne aqeeqah men girhwi hai 7wen din uski taraf se zabah kiya jaaye aur uska name rakha jaaye aur sar munda jaaye , girhwi hone ka ye matlab hai keh us se poora nafa  haasil na hoga jab tak aqeeqah na kiya jaaye aur ba’z ne kaha bachcha ki salamati aur uski nashu numa aur us men achche ausaaf hona aqeeqah ke saath waabistah hain

(Abu daaud / tirmizi / nasai)

 

HADEES ::::: hazrat ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hain Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne hazrat e hasan رضى الله تعالى عنه ki taraf se aqeeqah men bakri zabah ki aur ye farmaya keh ay faatima iska sar mundwa do aur baal ke wazan ke barabar chaandi sadqa karo ham ne baalo ka wazan kiya to 1  dirham ya  kuchh kam the

(Tirmizi)

 

HADEES ::::: hazrat e abu raafe’ رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hain keh jab hazrat imam e hasan bin ali رضى الله تعالى عنهما paida huye to main ne dekha huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne unke kaan men wahi azan kahi jo namaz ke liye kahi jaati hai

(Abu daaud)

 

HADEES ::::: hazrat e asma bint e abi bakar siddiq

رضى الله تعالى عنهما

se riwayat hai kahti hain keh abdullah bin zubair رضى الله تعالى عنهما makkah hi men hijrat se qabl mere pet men the ba’d e hijrat quba men ye paida huye main unko Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ki khidmat men laai aur huzur ki god men unko rakh diya phir huzur ne khujoor mangaai aur chaba kar unke munh men daal di aur unke liye dua e barakat ki

(Bukhari / muslim)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya aulaad ka waalid pe ye haq hai keh achha name rakhe aur achha adab sikhaye

(Baihaqi)

 

HADEES ::::: hazrat e abuddarda رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya keh qiyamat ke din tum ko tumhare name aur tumhare baapo ke name se bulaya jaayega lihaza achhe name rakho

(Abu daaud)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin umar رضى الله تعالى عنهما  se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya tumhare naamo men Allah تعالى ke nazdeek ziyadah piyare name abdullah o abdurrahman hain

(Muslim)

 

HADEES ::::: ummul mumineen aaishah siddiqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya achho ke name pe name rakho aur apni haajaten achhe chihra walo se talab karo

(Dailami)

 

HADEES ::::: hazrat e abu umamah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  farmate hain jiska ladka paida ho aur oh meri muhabbat aur mere name se barakat haasil karne ke liye uska name muhammad rakhe oh aur uska ladka dono bahisht mem jaayen

(Ibn e asakir)

 

HADEES ::::: hafiz abu taahir ne anas رضى الله تعالى عنه se riwayat ki keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  farmate hain roz e qiyamat

2 shakhs rabbul izzat ke huzur  khade kiye jaayenge hukm hoga inhen jannat men le jaao arz karenge ilahi ham kis amal par jannat ke qaabil huye ham ne jannat ka koi kaam kiya nahin farmaayega jannat men jaao,  halaf kiya hai keh jiska name ahmad ya muhammad ho dozakh men na jaayega

(Bahar e shari’at)

 

HADEES ::::: huzur aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hain keh Allah تعالى ne farmaya nujhe apne izzat o jalaal ki qasam jiska name tumhare name par hoga use azab na dunga

(Abu nuaim)

 

HADEES ::::: Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  farmate hain tum men kisi ka kiya nuqsan hai agar uske ghar men 1 muhammad ya 2 muhammad ya 3 muhammad hon

(Ibn e sa’d)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah ibn e abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya jis ke 3 bete hon aur oh unmen se kisi ka name muhammad na rakhe to zaroor jaahil hai

(Tibrani)

 

HADEES ::::: hazrat e ali رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya jab ladke ka name muhammad rakho to uski izzat karo aur majlis men uske liye jagah kushadah karo aur use buraai ki taraf nisbat na karo

(Haakim)

 

HADEES ::::: hazrat e abu raafe’ رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  ne farmaya jab ladke ka name muhammad rakho to use na maaro aur na mahroom karo

(Bazzaz)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin umar رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh hazrat umar رضى الله تعالى عنه ki 1 ladki ka name aasiya (عاصيه)  tha huzur ne uska name jameelah rakha

(Muslim)

 

HADEES ::::: hazrat e aaishah رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  bure naamo ko badal dete

(Tirmizi)

 

 

MASAAIL E FIQHIYYAH

 

 

MASLAH:::  bachcha paida hone ke shukuriye men jo Jaanwar zabah kiya jaata hai us ko aqeeqah kahte hain

(Bahar e shari’at)

 

 

MASLAH:::  jab bachcha paida ho to mustahab ye hai keh us ke kaan men azan o iqamat kahi jaaye azan kahne se إنْ شَــاءَاللّــهُ balaayen door ho jaayengi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bihtar ye hai keh daahine kaan men 4 martabah azan aur baayen kaan men 3 martabah iqamat kahi jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  7wen din uska name rakha jaaye aur uska sar munda jaaye aur sar mundne ke waqt aqeeqah kiya jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  baalon ko wazan kar ke utni chaandi ya sona sadqa kiya jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  hindustan men amooman bachcha paida hone par chhatti ki jaati hai,  ba’z logo mem is moqe par naajaayez rasmen barti jaati hain maslan aurato ka gana bajana aisi baaton se bachna aur unko chhodna zaroori o laazim hai balkeh musalmaano ko oh karna chahiye jo huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke qaul o fe’l se saabit hai  . Aqeeqah se bahut zaaid rusoom men sarf kar dete hain aur aqeeqah nahin karte  . Aqeeqah karen to sunnat bhi ada ho jaaye aur mihmano ko khilane ke liye gosht bhi ho jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aaj kal logon men yaum e paidaaish (birthday) manane ka bahut zor hai is moqa par bhi bahut si naajaayez rasmen barti jaati hain maslan gana bajana wagairah is khas taqreeb men mom batti jalana,  taaliyan baja baja kar english zbaban men mubarakbaad dena ye sab chizen yahoodiyo o nasraaniyo ki rasmen hain hamen in sab se bachna zaroori hai

 

MASLAH:::  yaum e paidaaish (birthday) ke moqa par aisi taqreebaat jo manhiyyaat e shareeyyah se paak hon in men harj nahin maslan mulood shareef ki mahfil buzurgaan e deen ke name eesaal e sawab aur niyaz ki taqseem wagairah balkeh ye chizen baa’is e khair barakat hain aur nek o paakeezah zindagi ke liye nek faal hai

 

MASLAH:::  bachcha ka achcha name rakha jaaye hindustan men bahut logo ke aise name hain jinke kuchh ma’na nahin ya unke bure ma’na hain aise naamo se ihteraaz karen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ambiya e kiram

عليه الصلوة و السلام

Ke asmaa e tayiibah aur sahaba o taab’een o buzurgaan e deen ke name par name rkhna bihtar hai ummeed hai keh unki barkat bachche ke shamil haal ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  abdullah o abdurrahman bahut achhe name hain magar is zamane men a

ksar dekha jaata hai keh bajaae abdurrahman us shakhs ko bahut se log rahman kahte hain aur gair e khuda ko rahman kahna haraam hai isi tarah abdulkhaliq ko khaliq aur abduma’bud ko ma’bud kahte hain is qism ke namo men aisi naajaayez tarmeem hargiz na ki jaaye isi tarah bahut kasrat se namo men tasgeer ka riwaj hai yani name ko is tarah bigaadte hain jis se hiqaarat nikalti hai aur aise namo men tasgeer hargiz na ki jaaye lihaza jahan ye guman ho keh namo men tasgeer ki jaayegi ye name na rakhen jaayen dosre name rakhe jaayen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z asma e ilahiyyah jinka itlaaq gairullah par jaayez hai unke saath name rakhna jaayez hai jaise ali, kabeer, rasheed, badee’

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aisa name rakhna jiska zikr na quran majeed men aaya Ho na hadeeson men ho na musalmano mem aisa name musta’mal ho is men ulama ko ikhtelaf hai,  bihtar ye hai keh na rakhe

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  mara hua bachcha paida ho to uska name rakhne ki haajat nahin bagair name rakhe dafn kar den

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bachcha paida ho kar mar gaya to dafn se pahle uska name rakha jaaye ladka ho to ladko ka sa aur ladki ho ladkiyo ka sa name rakha jaaye aur maloom na ho saka keh ladka hai ya ladki to aisa name rakha jaaye jo mard o aurat dono ke liye ho sakta ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jo name bure hon unko badal kar achcha name rakhna chahiye hadees men hai qiyamat ke din tum apne aur apne baapon ke name se pukare jaaoge lihaza apne name achhe rakho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  huzur aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne bure naamo ko badal diya 1 shakhs ka name      “asram”  tha usko badal kar “zar’ah” rakha aur “aasiya” ( عاصيه) name ko badal kar jameela rakha yasaar, rabaah, aflah, barakat name rakhne se bhi mana farmaya

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  abdul mustafa,  abdunnabi,  abdurrasool,  name rakhna jaayez hai keh is nisbat ki sharaafat maqsood hai aur uboodiyyat ke haqeeqi ma’na yahan maqsood nahin hain   .  Rahi abd ki izafat gairullah ki taraf ye quran o hadees se saabit hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aise name jin men tazkiyyah e nafs aur khudsataai nikalti hai unko bhi huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne badal daala “birrah“ ka name zainab rakha aur farmaya apne nafs ka tazkiyyah na karo

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Shamsuddin, zainuddin, muhiyyuddin,  fakhruddin,  naseeruddin,  sirajuddin,  nizamuddin,  qutbuddin, wagaiha asma jinke andar khud sataai aur badi zabardast ta’reef paai jati hai nahin rakhne chahiye   .  Raha ye keh buzurgaan e deen o aimma e saabiqeen ko in namo se yaad kiya jaata hai to ye jaanna chaahiye keh un hazraat ke name ye na the balkeh ye unke alqaab hain keh jab oh hazraat maraatib e aaliya o manaasib e jaleelah par faaiz huye to musalmano ne unko is tarah kaha

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gulam ahmad,  gulam rasool, gulam faarooq, gulam ali,  gulam hasan, gulam husain, wagiraha asma jin men ambiya o sahaba o auliya ke namo ki taraf gulam ko izafat kar ke name rakha jaaye ye jaayez hai,  is ke adam e jawaz ki koi wajah nahin,  ba’z  wahabiyya ka in namo ko naajaayez balkeh shirk batana unki bad baatini ki daleel hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  muhammad bakhsh,  ahmad bakhsh,  nabi bakhsh, peer bakhsh,  ali bakhsh,  husain bakhsh  aur isi qism ke dosre name jin men kisi nabi ya wali ke name ke saath bakhsh ka lafz mila kar rakha gaya ho jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gafooruddin,  gafoorullah, name rakhna naajaayez kiyon keh gafoor ka ma’na hai mitane wala,  Allah تعالى gafoor hai keh oh bando ke  gunaah  mita deta hai lihaza gagooruddin ke ma’na huye deen ke mitane wala

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  taaha,  yaaseen,  name bhi na rakhe jaayen keh ye muqatta’aat e quraniya se hai jinke ma’na maloom nahin zaahir ye hai keh ye asmaa e nabi صلى الله تعالى عليه وسلم se hain aur ba’z ulama ise asma e ilahiyyah se kaha   .  Baharhaal jab ma’na maloom nahin to ho sakta hai keh is ke aise ma’na hon jo huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ya Allah تعالى ke saath khas hon  .  Aur in namo ke saath muhammad mila kar muhammad

taaha, muhammad yaaseen kahna bhi muman’at ko daf’a na karega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  muhammad nabi, ahmad nabi,  muhammad rasool,  ahmad rasool,  nabiyuzzaman name rakhna bhi naajaayez hai balkeh ba’z name nabiyyullah  bhi suna gaya hai  . Gair e nabi ko nabi kahna hargiz hargiz jaayez nahin ho sakta

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  muhammad bada piyara name hai is name ki badi ta’reef hadeeso men aai hai agar tasgeer ka andesha na ho to ye name rakha jaaye aur ek soorat ye hai keh aqeeqah ka ye name ho aur pukarne ke liye koi dosra name tajweez kar liya jaaye aur hindustaan

men aisa bahut hota hai keh ek shakhs ke kai name hote hain is soorat men name ki barakat bhi hogi aur tasgeer se bhi bach jaayenge

(Bahar e shari’at)

 

 

TAMBEEH

aaj kal musalmano men aise name raaij ho gaye hain jinka koi matlab nahin yunhi fussaq o fujjar ke name par apne bachcho ka name rakhte hain aise naamo se bhi bachna chahiye aur aisa name rakhna chahiye jo bama’na aur bihtar ho

 

MASLAH:::  aqeeqah ke liye 7waan din bihtar hai aur 7wen din na karen to jab chahen kar sakte hain sunnat ada ho jaayegi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Ba’z ne kaha Hai keh 7wen din ya 14wen din ya 21wen din yani 7 din ka lihaz rakha jaaye ye bihtar hai aur yaad na rahe to ye kare keh jis din bachcha paida hua us din ko yaad rakhen us se 1 din pahle wala din jab aaye to oh 7waan din hoga  .  Maslan juma ko paida hua to jumeraat 7waan din aur saneechar ko paida hua to juma 7waan din hoga  .  Pahli soorat men jis jumeraat ko aur dosri soorat men jis juma ko aqeeqah karega us men 7wen din ka hisaab zaroor aayega

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ladke ke aqeeqah men 2 bakre aur ladki men 1 bakri zabah ki jaaye ladke men narr Jaanwar aur ladki men maadah munasib hai aur ladke ke aqeeqah men bakriyaan aur ladki men bakra kiya jab bhi harj nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aqeeqah men gaaye zabah ki jaaye to ladke ke liye 2 aur ladki ke liye 1 hissa kaafi hai yani 7 hisso men 2 hisse ya 1 hissa

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gaaye ki Qurbaani hui us men aqeeqah ki shirkat ho sakti hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bachcha ka sar mundne ke ba’d sar par za’fraan pees kar laga dena bihtar hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aqeeqah ka Jaanwar unhi sharaait ke saath hona chahiye jaisa Qurbaani ke liye hota hai us ka gosht fuqara aur azeez o qareeb o dost o ahbaab ko kachcha taqseem kar diya jaaye ya  paka kar diya jaaye ya unko bataur ziyaafat o dawat khila jaaye ye sab sooraten jaayez hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bihtar ye hai keh uski haddi na todi jaaye balkeh haddiyo par se gosht utaar liya jaaye ye bachcha ki salamati ki nek faal hai aur haddi tod kar gosht banaya jaaye is men bhi harj nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gosht ko jis tarah chahen paka sakte hain magar meetha pakaya jaaye to bachcha ke akhlaaq achhe hone ki faal hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z ka ye qaul hai keh siri paaye hajaam ko aur 1 raan daai ko den baaqi gosht ke 3 hisse karen,  1 hissa fuqara ka 1 ahbaab ka aur 1 hissa ghar wale khaayen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  kul gosht ghar ke liye rakh liya to is men bhi harj nahin

 

MASLAH:::  awam men ye bahut mashhoor hai keh aqeeqah ka gosht bachche ke maan baap,  dadi, dada, nani, nana na khayen , ye mahaz galat hai iska koi suboot nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ladke ke aqeeqah men 2 bakriyo ki jagah 1 hi bakri kisi ne  ki to ye bhi jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z log shadi wagairah ke moqa par gaaye ya bakriyaan gosht ke liye zabah karte hain to us men aqeeqah ki niyyat bhi kar lete hain is men harj nahin aur jin logo ki taraf se aqeeqah kiya unki taraf se aqeeqah ki sunnat ada ho jaayegi

 

MASLAH:::  khaal ka wahi hukm hai jo Qurbaani ki khaal ka hai apne sarf mem laaye ya masakeen ko de ya kisi aur nek kaam masjid ya madarsa men sarf kare

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aqeeqah men Jaanwar zabah karte waqt ek dua padhi jaati hai use padh sakte hain aur yaad na ho to bagair padhe bhi zabah karne aqeeqah ho jaayega

(Bahar e shari’at)

 

 

DUAA E AQEEQAH

 

Ladke ki dua

“اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَاں”

( fulaan ki jagah bete ka name le agar dosre ka ladka ho to ibni fulaan ki jagah ladke aur us ke baap ka name le)

دَمُهَا بِدَمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ شَحْمُهَا بِشَحْمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ  اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِى فلاں ‌

(Is jagah bhi fulaan ki bajaaye bete ka name le aur agar dosre ka aqeeqah kare to “لِ” ke ba’d uska aur uske baap ka name le)

 

مِنَ النَّارِ وَ تَقَبَّلْهَا مِنْهُ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَ حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء  إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

Kah kar zabah kar de

 

 

LADKI KI DUA

“اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ بْنِتِىْ فُلَانه”

( fulaanah ki jagah apni beti ka name le agar dosre ki ladki ka aqeeqah kare to binti fulaanah ki jagah ladki aur us ke baap ka name le)

دَمُهَا بِدَمِهَا وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَ شَحْمُهَا بِشَحْمِهَا وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِها وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهَا  اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّبِنِْتى فلانه ‌

( is jagah bhi fulanah ki bajaaye beti ka name le aur agar dosre ki ladki ka aqeeqah kare to “لِ” ke ba’d ladki aur us ke baap ka name le)

 

مِنَ النَّارِ وَ تَقَبَّلْهَا مِنْهَا كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَ حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء  إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

Kah kar zabah kar de

 

 

🌹Part 22🌹

 

🔮TAKBEER TASHREEQ KE MASAAIL

 

 

MASLAH:::  9wen zilhijjah ki fajar se 13wen ki asar tak har namaz e panjgaana ke ba’d jo jamat e mustahabbah ke saath ada ki gayi 1 baar takbeer baland aawaaz se kahna wajib hai aur 3 baar afzal

ise takbeer e tashreeq kahte hain oh ye hain

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  takbeer e tashreeq salam pherne ke ba’d fauran wajib hai yani jab tak koi aisa fe’l na kiya ho keh us namaz par bina na kar sake agar masjid se baahar ho gaya ya qasdan (jaan boojh kar)  wazu tod diya ya kalam kiya agarcheh sahwan to takbeer saaqit ho gayi aur bila qasd wazu toot gaya to kah le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  takbeer tashreeq us par wajib hai jo shahar men muqeem ho ye jis ne uski iqteda ki

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Nafl o sunnat o witr ke ba’d takbeer wajib nahin juma ke ba’d wajib hai aur namaz e eid ke ba’d bhi kah le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  masbooq (jiski rakat chhoot gayi ho ) par takbeer wajib hai magar jab khud salam phere us waqt kahe aur imam ke saath kah li to namaz faasid na hui aur namaz khatm karne ke ba’d takbeer ka i’aadah bhi nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aur dino men namaz qaza ho gayi thi ayyam e tashreeq men uski qaza padhi to takbeer wajib nahin yunhi in dino ki namazen aur dino men padhi jab bhi wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  munfarid (tanha bagair jamat se  namaz padhne wala) par takbeer wajib nahin magar munfarid bhi kah le keh saahibain ke nazdeek us par bhi wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam ne takbeer na kaha jab bhi muqtadiyo par wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aurato par takbeer tashreeq wajib nahin

(Bahar e shari’at)

Isi tarah musafir par bhi wajib nahin

 

 

 🌹Part 21🌹

EIDAIN KI NAMAZ KA BAYAAN

 

Allah azza o jalla farmta hai

 

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ

Rozo ki ginti poori karo aur allah ki badaai bolo keh us ne tumhen hidayat farmaai

2-Al-Baqara : 185

 

 

Aur farmata hai

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

Apne rab ke liye namaz padh aur Qurbaani kar

 

108-Al-Kawthar : 2

 

 

 

AHADEES

 

HADEES ::::: hazarat abu umamah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh Rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم  farmate hain keh jo eidain ki raaton men qiyam (ibadat ) kare uska dil na marega jis din logo ke din marenge

(Ibn e maajah)

 

HADEES ::::: hazrat buridah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم eidul fitr ke din kuchh kha kar namaz ke liye tashreef le jaate aur eidul azha ko na khate jab tak namaz na padh lete

 

HADEES ::::: hazrat e abu hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh eid ko ek raaste se tashreef le jaate aur dosre  se wapas hote

(Tirmizi/daarimi)

 

HADEES ::::: hazrat e abdullah bin abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh huzur aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne eid ki namaz 2 rakat padhi na us ke qabl namaz padhi aur na us ke ba’d

(Bukhari / muslim)

 

HADEES ::::: hazrat jaabir bin samurah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hain main ne huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ke saath eid ki namaz padhi ek do martabah nahin( balkeh baarha )

na azaan hui na iqamat

(Muslim)

 

 

MASAAIL E FIQHIYYAH

 

Eidain ki namaz wajib hai magar sab par nahin balkeh unhi par jin par juma wajib hai aur iski ada ki wahi sharten hain jo juma ke liye hain sirf itna farq hai keh juma men khutba shart hai aur eidain men sunnat agar juma men khutba na padha to juma na hua aur is men na padha to namaz ho gayi magar bura kiya dosra farq ye hai keh juma ka khutba qabl e namza hai aur eidain ka ba’d e namaz agar pahle padh liya to bura kiya magar namaz ho gayi lautaai nahin jaayegi aur khutba ka bhi i’aadah nahin aur eidain men na azan hai na iqamat sirf 2 baar itna kahne ki ijazat hai

اَلصَّلٰوةُ جَامِعَة

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  bila wajah eidain ki namaz chhodna gumrahi o bid’at hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  gaaun me eid ki namaz padhna makrooh tahreemi hai

(Bahar e shari’at)

 

 

ROZ E EID KE MUSTAHABBAAT

 

 

EID Ke din ye umoor mustahab hain

 

1) hajamat banwana

 

2) naakhun tarashwana

 

3) gusl karna

 

4) miswak karna

 

5) achhe kapde pahanna,  naya ho to naya warna dhula hua

 

6) angoothi pahanna

 

7) khushboo lagana

 

8) subah ki namaz masjid muhallah men padhna

 

9) eid gaah jald jaana

 

10) namaz se pahle sadqa e fitr ada karna

 

11) eid gaah ko paidal jaana

 

12) dosre raaste se wapas aana

 

13) eidul fitr ki namaz ko jaane se peshtar (pahle) chand khujooren kha lena 3, 5, 7, ya kam o besh magar taaq hon,  khujooren na hon to koi mithi chiz khaayen,  namaz se pahle kuchh na khaya to gunahgaar na hua magar isha tak na khaya to itaab kiya jaayega

 

14) khushi zaahir karna

 

15) kasrat se adqa dena

 

16) eidgaah ko itminaan o waqaar aur neechi nigaah kiye jaana

 

17) aapas men mubarak baad dena mustahab hai

Aur raaste men baland aawaaz se takbeer na kahe

(Bahar e shari’at)

 

 

EIDAIN KI NAMAZ KA WAQT

 

MASLAH:::  namaz ka waqt baqadr e ek nezah aaftaab baland hone se zahw e kubra yani nisfunnihaar shar’ee tak hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  eidul fitr men der karna aur eidul azha men jald padh lena mustahab hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  salam pherne ke pahle zawal ho gaya to namaz jaati rahi

(Bahar e shari’at)

 

EIDAIN

 KI NAMAZ KA TAREEQA

 

namaz e eaid ka tareeqa ye hai keh 2 rakat wajib eidu fitr ya eidulazha ki niyyat kar ke kaano tak haath uthaaye aur allahu akbar kahta hua haath baandh le phir sana padhe phir kaano tak haath uthaye aur allahu akbar kahta hua haath chhod de phir haath uthaye aur allahu akbar kah kar haath chhod de aur phir haat uthaye aur allahu akbar kah kar haath baandh le yani pahli takbeer men haath baandhe iske  ba’d 2 takbeero mem haath latkaaye aur 4thi takbeer men baandh le phir imam اعوذ aur بسم الله aahista padh kar jahar ke saath alhamd o soorat padhe phir ruku kare aur dosri rakat mem pahle alhamd o soorat padhe phir 3 baar kaano tak haath le jaa kar allahu akbar kahe aur haath na baandhe aur 4thi baar bagair haath uthaye allahu akbar kahta hua ruku men jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  eidain men zaaid takbeeren 6 hui 3 pahli qirat se pahle aur takbeer tahreema ke ba’d aur 3 dosri men qirat ke ba’d aur takbeer e ruku se pahle aur in men se har takbeer men haath uthaaye jaayenge aur har 2 takbeero ke darmiyan 3 tasbeeh ki qadr sakta karen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ye 6von takbeeren wajib hain yunhi dosri rakat ki takbeer e ruku bhi wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam 6 takbeero se ziyadah kahe to muqtadi bhi imam ki pairwi kare magar 13 se ziyadah men imam ki pairwi nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  pahli rakat men imam ke takbeer kahne ke ba’d muqtadi shamil hua to usi waqt 3 takbeeren kah le agarche imam ne qirat shuru kar di ho aur 3 hi kahe agarche imam ne 3 se ziyadah kahi ho

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar us ne (muqtadi ne) takbeeren na kahi keh imam ruku men chala gaya to khade khade na kahe balkeh imam ke saath ruku men jaaye aur ruku men takbeer kah le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam ko ruku men paaya aur gaalib gumaan hai keh takbeeren kah kar imam ko ruku men paa lega to khade khade takbeeren kahe phir ruku men jaaye warna allahu akbar kah kar ruku men jaaye aur ruku men takbeeren kahe phir agar usne ruku men takbeeren poori na ki thi keh imam ne sar utha liya to baaqi saaqit ho gayi

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam ke ruku se uthne ke ba’d shamil hua to ab takbeeren na kahe balkeh jab apni padhe us waqt kahe

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ruku men jahan takbeer kahna bataya gaya us mem haath na uthaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  agar dosri rakat mem shamil hua to pahli rakat ki takbeeren ab na kahe balkeh jab apni faut shudah padhne khada ho us waqt kahe aur dosri rakat ki takbeeren agar imam ke saath paa jaaye to fabiha warna is men bhi wahi tafseel hai jo pahli rakat ke baare men mazkoor hui

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam takbeer kahna bhool gaya aur ruku men chala gaya to qiyam ki taraf na laute na ruku mem takbeer kahe

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Pahli rakat mem imam takbeeren bhool gaya aur qirat shuru kar di to qirat ke ba’d kah le ya ruku men, aur qirat ka i’aadah na kare

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam takbeeraat e zawaaid mem haath na uthaye to muqtadi uski pairwi na kare balkeh haath utbaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  namaz ke ba’d imam 2 khutbe padhe aur khutba e juma men jo chizen sunnat hain is men bhi sunnat hain aur jo wahan makrooh hai yaha bhi makrooh hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam ne namaz padh li aur koi shakjs baaqi rah gaya khwah oh shamil hi na hua tha ya shamil to hua magar uski namaz faasid ho gayi to agar dosri jagaj mil jaaye padh le warna nahin padh sakta haan bihtar ye hai keh ye shakhs 4 rakat chaasth ki namaz padhe

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  eidulazha tamam ahkaam mem eidulfitr ki tarah hai sirf ba’z baaton mem faraq hai is mem mustahab ye hai keh namaz se pahle kuchh na khaye agarcheh Qurbaani na kare aur kha liya to karahat nahin aur raasta men baland aawaaz se takbeer kahta jaaye

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jo chizen namaz mem haraam hain maslan khana peena salam o jawab e salam wagairah ye sab khutba ki haalat mem bhi haraam hain

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jab khutba padhe to tamam haazireen par sunna aur chup rahna farz

hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  jo log imam se door hon keh khutba ki aawaaz un tak nahin pahunchti unhen bhi chup rahna wajib hai agar kisi ko buri baat karte dekhen to haath ya sar ke ishare se mana kar sakte hain zaban se naa jaayez hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ka name paak khateeb ne liya to haazireen dil men durood shareef padhen zaban se padhne ki us waqt ijazat nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  yunhi sahba e kiram ke zikr par us waqt رضى الله تعالى عنهم  zaban se kahne ki ijazat nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’d namaz eid musafaha o mu’aanqah karna jaise umooman musalmano men raaij hai bihtar hai, keh is men izhaar e musarrat hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  ba’z log mu’aanqa e eid se mana karte hain iski koi asl nahin balkeh ahadees kareema se mu’aanqah saabit hai tafseel ke liye Aala hazrat azeemul barakat saiyyiduna imam ahmad raza fazil e barailvi رضى الله تعالى عنه ka risala mubaraka

” وشاح الجيد فى تحليل معانقة العيد ”

Ka mutala karen

 

 

🌹Important Eid Masail🌹

 

🌺 TAKBEER TASHREEQ KE MASAAIL

 

 

MASLAH:::  9wen zilhijjah ki fajar se 13wen ki asar tak har namaz e panjgaana ke ba’d jo jamat e mustahabbah ke saath ada ki gayi 1 baar takbeer baland aawaaz se kahna wajib hai aur 3 baar afzal

ise takbeer e tashreeq kahte hain oh ye hain

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  takbeer e tashreeq salam pherne ke ba’d fauran wajib hai yani jab tak koi aisa fe’l na kiya ho keh us namaz par bina na kar sake agar masjid se baahar ho gaya ya qasdan (jaan boojh kar)  wazu tod diya ya kalam kiya agarcheh sahwan to takbeer saaqit ho gayi aur bila qasd wazu toot gaya to kah le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  takbeer tashreeq us par wajib hai jo shahar men muqeem ho ye jis ne uski iqteda ki

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Nafl o sunnat o witr ke ba’d takbeer wajib nahin juma ke ba’d wajib hai aur namaz e eid ke ba’d bhi kah le

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  masbooq (jiski rakat chhoot gayi ho ) par takbeer wajib hai magar jab khud salam phere us waqt kahe aur imam ke saath kah li to namaz faasid na hui aur namaz khatm karne ke ba’d takbeer ka i’aadah bhi nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aur dino men namaz qaza ho gayi thi ayyam e tashreeq men uski qaza padhi to takbeer wajib nahin yunhi in dino ki namazen aur dino men padhi jab bhi wajib nahin

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  munfarid (tanha bagair jamat se  namaz padhne wala) par takbeer wajib nahin magar munfarid bhi kah le keh saahibain ke nazdeek us par bhi wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  imam ne takbeer na kaha jab bhi muqtadiyo par wajib hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  aurato par takbeer tashreeq wajib nahin

(Bahar e shari’at)

Isi tarah musafir par bhi wajib nahin

 

🌹 DUAA E AQEEQAH 🌹

 

Ladke ki dua

“اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَاں”

( fulaan ki jagah bete ka name le agar dosre ka ladka ho to ibni fulaan ki jagah ladke aur us ke baap ka name le)

دَمُهَا بِدَمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ شَحْمُهَا بِشَحْمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ  اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِى فلاں ‌

(Is jagah bhi fulaan ki bajaaye bete ka name le aur agar dosre ka aqeeqah kare to “لِ” ke ba’d uska aur uske baap ka name le)

 

مِنَ النَّارِ وَ تَقَبَّلْهَا مِنْهُ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَ حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء  إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

Kah kar zabah kar de

 

 

LADKI KI DUA

“اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ بْنِتِىْ فُلَانه”

( fulaanah ki jagah apni beti ka name le agar dosre ki ladki ka aqeeqah kare to binti fulaanah ki jagah ladki aur us ke baap ka name le)

دَمُهَا بِدَمِهَا وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَ شَحْمُهَا بِشَحْمِهَا وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِها وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهَا  اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّبِنِْتى فلانه ‌

( is jagah bhi fulanah ki bajaaye beti ka name le aur agar dosre ki ladki ka aqeeqah kare to “لِ” ke ba’d ladki aur us ke baap ka name le)

 

مِنَ النَّارِ وَ تَقَبَّلْهَا مِنْهَا كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَ حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء  إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

Kah kar zabah kar de

 

 

🌹QURBAANI KA TAREEQA🌹

 

HADEES ::::: hazrat e jaabir رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareen صلى الله تعالى عليه وسلم ne zabah ke din 2 mendhe singh wale chitkabre khassi kiye huye zabah kiye jab unka munh qibla ko kiya ye padhen

 

إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین

إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

 

 

Is ko padh kar zabah farmaya ek riwayat men hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne ye farmaya keh ilahi ye meri taraf se hai aur meri ummat men uski taraf se hai jis ne Qurbaani nahin ki

(Abu daaud / ibn e maajah)

 

HADEES ::::: hazrat anas رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi kareem

صلى الله تعالى عليه وسلم

Ne 2 mendhe chitkabre sing walo ki Qurbaani ki unhen apne dast e mubarak se zabah kiya aur

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

Kaha,  kahte hain main ne huzur ko dekha keh apna paaun un ke pahluon par rakha aur

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

Kaha

(Bukhari / muslim)

 

MASLAH:::  ye shubah keh ek mendha un sab ki taraf se kiyon kar ho sakta hai ya jo log abhi paida hi na huye unki Qurbaani kiyon kar hui iska jawab ye hai keh ye huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke khasaais se hai jis tarah huzur ne 6 mahine ki bakri ke bachchah ki Qurbaani abu burdah رضى الله تعالى عنه ke liye jaayez farma di auron ke liye uski mumana’at kar di isi tarah is men khud huzur ki khususiyyat hai

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani ka tareeqa ye hai keh Jaanwar un sharaait ke muwafiq hon jo mazkoor hui yani jo us ki umr baatai gayai us se kam na ho aur un uyoob se paak ho jinki wajah se Qurbaani naajaayez hoti hai aur bihtar ye keh umdah o farbah ho Qurbaani se pahle use chaarah paani de den yani bhooka piyasa zabah na karen aur ek ke saamne dosre ko zabah na karen aur pahle se chhuri tez kar len aisa na ho keh Jaanwar girane ke ba’d uske saamne chhuri tez ki jaaye Jaanwar ko baayen pahlu par is tarah litaayen keh qiblah ko uska munh ho aur apna daahina paaun uske pahlu par rakh kar tez chhuri se jald zabah kar diya jaaye aur zabah se pahle ye dua padhi jaaye

 

إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین

إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ  لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر

 

Ise padh kar zabah kar de Qurbaani apni taraf se ho to zabah ke ba’d ye dua padhe

 

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

 

 

Is tarah zabah kare keh chaaro ragen kat jaayen ya kam se kam 3 ragen kat jaayen is se ziyadah na kaaten keh chhuri gardan ke muhra tak pahunch jaaye keh ye be wajah ki takleef hai phir jab tak Jaanwar  thanda na ho jaaye yani jab tak uski rooh bilkul na nkkal jaaye uske paaun wagairah na kaate na khaal utaare aur agar dosre ki taraf se zabah karna hai to  مِنِّىْ ki jagah مِن Ke ba’d uska name le aur agar  oh mushtarak Jaanwar hai jaise gaaye,  oont to wazan se gosht taqseem kiya jaaye mahaz takhmeena (andazah) se taqseem na karen

(Bahar e shari’at)

 

MASLAH:::  Qurbaani karne wala baqra’eed ke din  sab se pahle Qurbaani ka gosht khaye is pahle koi dosri chiz na khaye ye mustahab hai

(Bahar e shari’at)

 

FAAIDAH:::::ahadees se saabit hai keh saiyyid e aalam صلى الله تعالى عليه وسلم ne is ummat e marhooma ki taraf se Qurbaani ki ye huzur ke be shumaar altaaf men se ek khaas karam hai keh is moqa par bhi ummat ka khiyaal farmaya aur jo log Qurbaani na kar sake unki taraf se khud hi Qurbaani ada farmaai jab huzur ne ummat ki taraf se khud Qurbaani ki to jo musalman saahib e isteta’at ho agar huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke name ki ek Qurbaani kare to zahe naseeb aur bihtar sing wala mendha hai jis ki siyaahi men safaidi ki bhi aamezish ho jaise mendhe k

e khud huzur akram صلى الله تعالى عليه وسلم ne Qurbaani farmaai

(Bahar e shari’at)

 

 

📚 BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI

 

🔍 TASHEEH 🔍

 

🌹Nawasa e Huzoor Sadrushshari’ah khalifa e Huzur Tajushshari’ah qazi e shara shahr e mumbai Mahmoodul ulama Hazrat Allama o Maulana Hafiz o Qari MUFTI MAHMOOD AKHTAR QADRI RAZVI Khateeb o imam kinarah masjid haji ali dargah o sadar mufti razvi amjadi darulifta 50 qazi street mumbai 400003

 

MURATTIB

📝 MUFTI DILSHAD AHMAD QADRI RAZVI

 

Khadimul Ifta Razvi Amjadi darul Ifta 50 / Qazi street Mumbai     400003

 

 🌺 Join Aqaide Ahle Sunnat Wa Jamat Group 🌺

 

 

Comments Off on Qurbani Ke Masail
%d bloggers like this: